Saturday, 25/09/2021

Notice to Mariners

Depth of waters in front of Interenational Container SP – SSA (SSIT) port

NOTICE TO MARINERS

Depth of waters in front of Interenational Container SP – SSA (SSIT) port

No. 85/TBHH-TCTBĐATHHMN dated May 3 ,2019

 VTU – 24 – 2019

Waters: Bà Rịa – Vũng Tàu province

Fairway: Vũng Tàu – Thị Vải.

VMS-South would like to inform that:

  1. Within surveyed waters in front of Interenational Container SP – SSA (SSIT) port is limted by coordinates:
Point  VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
A2 10o30’18,5” N 107o00’11,2” E 10o30’14,8” N 107o00’17,7” E
A3 10o30’31,1” N 107o00’26,2” E 10o30’27,5” N 107o00’32,7” E
A4 10o30’33,8” N 107o00’23,9” E 10o30’30,2” N 107o00’30,3” E
A5 10o30’21,2” N 107o00’08,9” E 10o30’17,5” N 107o00’15,3” E

Depth in meters to Chart Datum is 16,5m.

  1. Within surveyed waters in front of Interenational Container SP – SSA (SSIT) port limited by points with the above coordinates do not detect dangerous obstacles./.

ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL

DEPUTY DIRECTOR GENERAL

Signed and Sealed

 

Tran Duc Thi


Other notice

Depth of waters in Sông Dinh fairway

(Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 15-1, ngoài khơi biển Nam Việt Nam

(Vietnamese) Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng phục vụ thi công công trình dự án cảng nước sâu Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Depth of extending waters in southern, fairway in-out barge and waters in front of barge International container port SP – SSA (SSIT)

Specifications on the depth of the fairway at Ben Dam Port – Con Dao