Thursday, 16/09/2021

Notice to Mariners

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng xuất xi măng và cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.


Other notice

Specifications of fairway Dinh River

Depth of waters in front of wharfs and buoys station of Saigon port JSC

Nam Con Son 2 gas pipeline position phase 1

Depth of waters in waters in Nam Can – Bo De fairway

(Vietnamese) Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Thuận 2