Friday, 24/09/2021

Notice to Mariners

Depth of waters in front of wharf No. 1, No. 2, No. 4 of Tan Cang – Cat Lai port

NOTICE TO MARINERS

Depth of waters in front of wharf No. 1, No. 2, No. 4 of

Tan Cang – Cat Lai port

No. 51/TBHH-TCTBĐATHHMN dated March 29th, 2019

 

HCM – 09-2019

  • Waters: Ho Chi Minh City.
  • Fairway: Dong Nai.

VMS-South would like to inform that:

  1. The waters in front of wharf No. 1, No. 2 limited by coordinates as follows:
Points VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
R1 10o45’36,2”N 106o47’27,5”E 10o45’32,5”N 106o47’33,9”E
R2 10o45’34,8”N 106o47’29,8”E 10o45’31,1”N 106o47’36,3”E
R3 10o45’28,4”N 106o47’18,1”E 10o45’24,7”N 106o47’24,6”E
R4 10o45’31,1”N 106o47’18,2”E 10o45’27,4”N 106o47’24,7”E

- Smallest depth in meters to Chart Datum is 11,0m.

  1. The waters out of Dong Nai fairway (contiguous waters with waters of fairway front of wharf No. 1, No. 2 and border of fairway), limited by coordinates as follows:
Points VN-2000 system WGS-84 system
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
R2 10o45’34,8”N 106o47’29,8”E 10o45’31,1”N 106o47’36,3”E
R3 10o45’28,4”N 106o47’18,1”E 10o45’24,7”N 106o47’24,6”E
R5 10o45’26,1”N 106o47’18,1”E 10o45’22,4”N 106o47’24,6”E
R6 10o45’33,3”N 106o47’32,4”E 10o45’29,6”N 106o47’38,8”E

- Smallest depth in meters to Chart Datum is 11,9m.

  1. The waters in front of wharf No. 4 limited by coordinates as follows
Points VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
R10 10o45’39,4”N 106o47’34,0”E 10o45’35,8”N 106o47’40,5”E
R11 10o45’40,5”N 106o47’36,1”E 10o45’36,8”N 106o47’42,6”E
R12 10o45’38,7”N 106o47’38,7”E 10o45’35,1”N 106o47’45,2”E
R13 10o45’37,7”N 106o47’36,6”E 10o45’34,0”N 106o47’43,1”E

- Smallest depth in meters to Chart Datum is 12,3m.

  1. The waters out of Dong Nai fairway (contiguous waters with waters of fairway front of wharf No. 4 and border of fairway), limited by coordinates as follows
Points VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
R12 10o45’38,7”N 106o47’38,7”E 10o45’35,1”N 106o47’45,2”E
R13 10o45’37,7”N 106o47’36,6”E 10o45’34,0”N 106o47’43,1”E
R14 10o45’36,4”N 106o47’38,6”E 10o45’32,7”N 106o47’45,0”E
R15 10o45’37,4”N 106o47’40,7”E 10o45’33,8”N 106o47’47,1”E

– Smallest depth in meters to Chart Datum is 10,2m.

  1. Within the surveying, scanning obstruction in waters in front of wharf No. 1, No. 2, No. 4 of Tan Cang – Cat Lai port, limited by coordinates mentioned above, there is no dangerous obstruction dectected. /.

ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL

                                                        DEPUTY DIRECTOR GENERAL

Signed and Sealed

 

                                                                                 Tran Duc Thi


Other notice

The sunken on Dong Tranh – Go Gia fairway

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật của đoạn cạn ngoài cửa biển luồng hàng hải Định An Cần Thơ sau nạo vét duy tu năm 2013

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

47/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoy “50” on Soai Rap – Hiep Phuoc channel

(Vietnamese) Thiết lập mới báo hiệu hàng hải phục vụ thi công Gói thầu F của Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam