Saturday, 27/11/2021

Notice to Mariners

Depth of Con Son-Con Dao fairway

NOTICE TO MARINERS

Depth of Con Son-Con Dao fairway

No.126/TBHH-TCTBĐATHHMN dated June 29, 2016

VTU – 36 – 2016

Waters: Ba Ria-Vung Tau province

Fairway: Con Son-Con  Dao

Within range of designed fairway is 200m in width, 14km in length, limited and guided by AtoN system, depth in meters to Chart Datum as follows:

Fairway route center (m) VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
TT-1 08042’59,1”N 106041’55,6”E 08042’55,4”N 106042’02,1”E
TT-2 08040’45,5”N 106038’45,2”E 08040’41,8”N 106038’51,6”E
TT-3 08039’41,0”N 106037’50,7”E 08039’37,3”N 106037’57,1”E
TT-4 08039’33,7”N 106037’35,6”E 08039’30,1”N 106037’42,0”E
TT-5 08039’31,7”N 106036’54,6”E 08039’28,1”N 106037’01,1”E
TT-6 08039’46,5”N 106036’25,8”E 08039’42,8”N 106036’32,2”E
TT-7 08039’51,3”N 106036’20,7”E 08039’47,7”N 106036’27,1”E
TT-8 08040’12,1”N 106036’12,6”E 08040’08,4”N 106036’19,1”E
TT-9 08040’17,1”N 106036’11,9”E 08040’13,4”N 106036’18,3”E
TT-10 08040’27,4”N 106036’15,5”E 08040’23,7”N 106036’21,9”E
TT-11 08040’53,2”N 106036’30,9”E 08040’49,5”N 106036’37,3”E
  1. a) Within range of surveyed fairway from TT-1 route center to upstream of “Da Trang” beacon +860m, depth is 7.9m.
  2. b) Fairway section from upstream of “Da Trang” beacon +860m to wharf 914, there are some shallow points exist in the following position:
Shallow point (m) VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
-0,1 08040’47,6”N 106036’25,4”E 08040’43,9”N 106036’31,7”E
0,0 08040’43,4”N 106036’28,8”E 08040’39,8”N 106036’35,2”E
0,2 08040’47,8”N 106036’24,7”E 08040’44,2”N 106036’31,1”E
0,2 08040’47,3”N 106036’26,2”E 08040’43,6”N 106036’32,6”E
0,2 08040’54,6”N 106036’28,2”E 08040’50,9”N 106036’34,6”E

Except shallow points mentioned above, depth is 0.3m.

NAVIGATION GUIDANCE:

All means navigating on Con Son-Con Dao fairway have to follow fairway center with depths mentioned above for maritime safety.


Other notice

(Vietnamese) Khu vực rà quét chướng ngại vật container bị chìm tại khu vực phao số “2” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

New establishment of 10 AtoN buoys indicating the specialized fairway used for vessels with large loads on Song Hau River

(Vietnamese) Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “L1”, “L2” giới hạn khu vực thi công công trình Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long – Cà Mau giai đoạn 1

(Vietnamese) Về độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn

The sunken KH-96792TS vessel on Ba Ngoi fairway