Wednesday, 27/10/2021

Notice to Mariners

Depth of waters in Sông Dinh fairway

NOTICE TO MARINERS

Depth of waters in Sông Dinh fairway

 No. 211/TBHH-TCTBĐATHHMN dated September 18, 2020

VTU – 57 – 2020

Waters: Bà Rịa – Vũng Tàu province.

Fairway: Sông Dinh.

VMS-South would like to inform that:

Within surveyed waters in Sông Dinh fairway that is limited by AtoN system, with 16,6km in length:

  1. The offshore section (connecting from Vung Tau – Thi Vai fairway to Vietsovpetro port) is about 7.5km long, 100.0m wide.

- Dải điểm độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao BHHH số “3” – 120m đến thượng lưu phao BHHH số “3” + 450m, chiều dài khoảng 570m, lấn luồng xa nhất 22m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,7m trở lên. The range of depth points is on the right of fairway extending from the downstream of buoy “3” – 120m to the upstream of buoy “3” with 570 m in length, encroach the furthest fairway 22m, the minimum depth reaches 6.7m.

- Appears at points depth 6.9m; 6.8m; 6.6m at locations with coordinates:

Depth

(m)

 VN-2000  WGS – 84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
6,9 10023’57,1” N 107003’28,9” E 10023’53,4” N 107003’35,3” E
6,9 10023’56,5” N 107003’30,5” E 10023’52,8” N 107003’36,9” E
6,9 10023’56,8” N 107003’30,5” E 10023’53,2” N 107003’37,0” E
6,8 10023’55,6” N 107003’40,4” E 10023’51,9” N 107003’46,8” E
6,8 10023’55,6” N 107003’43,6” E 10023’51,9” N 107003’50,1” E
6,9 10023’52,6” N 107003’59,8” E 10023’48,9” N 107004’06,3” E
6,9 10023’50,9” N 107003’59,7” E 10023’47,2” N 107004’06,1” E
6,8 10023’52,3” N 107004’03,2” E 10023’48,6” N 107004’09,6” E
6,8 10023’49,6” N 107004’12,7” E 10023’45,9” N 107004’19,2” E
6,6 10023’49,8” N 107004’39,5” E 10023’46,1” N 107004’45,9” E
6,9 10023’43,2” N 107004’52,9” E 10023’39,5” N 107004’59,4” E
6,8 10023’40,5” N 107004’57,1” E 10023’36,8” N 107005’03,5” E
6,8 10023’41,5” N 107004’57,6” E 10023’37,8” N 107005’04,0” E
6,8 10023’39,0” N 107005’00,1” E 10023’35,3” N 107005’06,5” E
6,9 10023’38,6” N 107005’01,6” E 10023’34,9” N 107005’08,0” E
6,9 10023’37,3” N 107005’06,2” E 10023’33,7” N 107005’12,6” E

In addition to the depth points, the above mentioned depth of fairway is 7.0m or more.

  1. The section from Vietsovpetro port to the upstream port Vina Offshore 200m has a length of about 2.0km and fairway width of 80m, as follows::

- The depth point range on the left side of fairway extends from buoy “8” to upstream buoy “8” 410m, length about 410m, encroaching the furthest fairway 18m, the minimum depth reaching 5.4m.

In addition to the above-mentioned depth point, the depth of this fairway section will reach 5.8m.

  1. The section from upstream of Vina Offshore port 200m to the confluence of Cay Khe river is about 7.1km in length, 80m in width as follows:

- The depth point range on the left side of fairway extends from buoy “8” + 150m to upstream buoy “18” – 120m, length about 250m, encroaching the furthest fairway 20m, the minimum depth reaching 3.9m.

In addition to the above-mentioned depth point, the depth of this fairway section will reach 4.7m.

   NAVIGATION GUIDANCE:

All vessels navigating on Sông Dinh fairway should follow Notice to Mariners, paper chart and AtoN system to have methods of safety navigation, and absolutely comply with the Administration of Vũng Tàu for maritime safety./.

ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL

DEPUTY DIRECTOR GENERAL

Signed and Sealed

 

Pham Tuan Anh


Other notice

(Vietnamese) Cảnh báo hàng hải

(Vietnamese) Thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng hàng hải Định An – Cần Thơ đoạn ngoài cửa biển

(Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 118-119 thuộc thềm lục địa Việt Nam

(Vietnamese) Về việc tạm ngưng hoạt động của báo hiệu hàng hải M1, M2 tại cảng PVGAS Vũng Tàu

(Vietnamese) Về việc sự cố va đụng giữa 02 tàu Trường Hải Star và Krairatch-Dignity tại khu vực phao “5”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải