Friday, 24/09/2021

Notice to Mariners

Depth Vung Ro fairway

NOTICE TO MARINERS

Depth Vung Ro fairway

No.   /TBHH-TCTBĐATHHMN dated March 25,2019

 PYN – 03 – 2019

Waters: Phú Yên province.

Fairway: Vũng Rô.

VMS-South would like to inform that:

- Within surveyed Vung Ro fairway with 2,5km in length, 300m in width is limited and guided by AtoN, depth in meters to Chart Datum is 12,0m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Vũng Rô căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải đảm bảo an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn./.

NAVIGATION GUIDANCE:

All vessels navigating on Vung Ro faiway based on the Notice to Mariners, paper charts, depth and AtoN system and should have methods of safety navigation.  Absolutely comply with the regulation of Quy Nhon Maritime Administration for maritime safety./.

ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL

DEPUTY DIRECTOR GENERAL

Signed and Sealed

 

Pham Tuan Anh


Other notice

New establishment of AtoN floating buoys: specialized buoys “PA1”, “PA2”, “PA3”, “PA4”, “PC1”, “PC2”, “PC3” indicating zones A and C – The fishing vessels anchorage area for storm shelter at Song Dinh estuary area, Ba Ria-Vung Tau province

(Vietnamese) Thông số kỹ thuật khu nước trước bến 4.000DWT- Cảng VK102/QK7

Depth of waters in front of Saint-Gobain Việt Nam port

92/TBHH-TCTBĐATHHMN- DEPTH OF BAI VONG’s PORT

Depth of waters at buoy TL10; TL11 on Nga Bay river of Hai Van Shipping-Services Corporation