Saturday, 16/10/2021

Notice to Mariners

Termination of waterborne traffic regulation indicating the construction of water pipe from BOO water Joint Stock Company to Phu Dong Ward, Tien Giang Province

NOTICE TO MARINERS

Ref: Termination of waterborne traffic regulation indicating the construction of water pipe from BOO water Joint Stock Company to Phu Dong Ward, Tien Giang Province

No. 116/TBHH-TCTBĐATHHMN dated June 15, 2016

TGG  – 03 – 2016

- Waters:            Tien Giang Province

- Fairway:          Tien River

- Co-ordinates

Item VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
Regulating station 10°17’12,3” N 106°37’41,1” E 10°17’08,6” N 106°37’47,6” E

VMS-South would like to inform:

Waterborne traffic regulation indicating the construction of water pipe from BOO water Joint Stock Company to Phu Dong Ward, Tien Giang Province is terminated since 15/6/2016.

The Notice to Mariners No. 76/TBHH-TCTBĐATHHMN issued by Southern Vietnam Maritime Safety Corporation has expired


Other notice

The sunken SG 7190 and SG 7191 barges at Soai Rap fairway

(Vietnamese) Về hoạt động thiết lập, điều chỉnh và bảo dưỡng hệ thống phao báo hiệu hàng hải trên luồng Soài Rạp

(Vietnamese) Thông số độ sâu của khu nước neo đậu chuyển tải tại Vịnh Cam Ranh – Khánh Hòa

Parameters of Ba Ngoi fairway

(Vietnamese) Vùng đón trả hoa tiêu mỏ Chim Sáo