Wednesday, 27/10/2021

Notice to Mariners

Termination of special marks “T7” serving geological survey drilling on Can Gio bridge

NOTICE TO MARINERS

Termination of special marks “T7” serving

geological survey drilling on Can Gio bridge

No. 119/TBHH-TCTBĐATHHMN dated June 22, 2017

HCM – TG – 42 – 2017

  • Waters: Hồ Chí Minh city
  • Fairway: Soài Rạp
  • Mark: “T7”

Coordinates:

Buoy VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
“T7” 10°40’09,0” N 106°44’44,4” E 10°40’05,3” N 106°44’50,8” E

Southern Vietnam Maritime Safety Corporation notices inform:

Special marks “T7” serves geological survey drilling on Can Gio bridge terminated on 19/06/2017.

Former Notices no. 112/TBHH-TCTBĐATHHMN are cancelled.


Other notice

New establishment of special buoys no. “XD1”, “XD2” serving for execution of load wharf 30.000DWT and barge wharf 2.000DWT in Southern Air Petroleum Port

(Vietnamese) Hoạt động khảo sát biển tại vùng biển phía Nam và Tây Nam bộ

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng 50.000DWT và khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải

Specifications navigable fairway in the port of Phan Thiet, Binh Thuan Province