Sunday, 17/10/2021

Notice to Mariners

Suspending operation of buoy “19” on Soai Rap fairway

NOTICE TO MARINERS

Ref: Suspending operation of buoy “19” on Soai Rap fairway

No. 100/TBHH-TCTBĐATHHMN dated May 25, 2016

HCM – TG – 29 – 2016

  • Waters: Ho Chi Minh City
  • Fairway: Soai Rap
  • Mark: Buoy “19”
  • Co-ordinates:
Buoy Point VN-2000
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
“19” 10°23’51,4” N 106°48’52,7” E 10°23’47,7” N 106°48’59,2” E

VMS-South would like to inform that buoy “19” on Soai Rap fairway is suspended operation since 25/5/2016.


Other notice

Depth of waters in front of SITV International port

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo đậu, vũng quay trở tàu và tuyến luồng chuyên dùng Dương Đông Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận

Change of the operating characteristics of buoys “1”, “2”, “E” on fairway Con Son – Con Dao

New establishment of special marks “B1”, “B2” indicating the dredging works at Ba Ria Serece Port

(Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, tỉnh Kiên Giang