Friday, 22/10/2021

Notice to Mariners

Operating termination of beacon “54” on Sai Gon – Vung Tau fairway

NOTICE TO MARINERS

Ref: Operating termination of beacon “54” on Sai Gon – Vung Tau fairway.
No. 259/TBHH-TCTBĐATHHMN dated December 26, 2016

         HCM – 66 – 2016

- Waters: Ho Chi Minh city

- Fairway: Sai Gon – Vung Tau

- Marks: Beacon “54”

- Co-ordinates:

Mark VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j) Longitude (l)
Beacon “54” 10039’22,5” N 106048’12,5” E 10039’18,8” N 106048’18,9” E

VMS-South would like to inform: Beacon “54” on Sai Gon – Vung Tau is terminated operation since 23/12/2016.

NAVIGATION GUIDANCE

All vessels navigating on Sai Gon – Vung Tau fairway through area mentioned above should notice changes, keep free communication, increase watch for maritime safety.


Other notice

The new establishment of the new establishment of 4 beacons on Dong Nai fairway, section from Ong Nhieu channel to downstream of Dong Nai bridge

(Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận

(Vietnamese) Về việc kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

123/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoys: from buoy “5” to buoy “14A” on Dinhan – Cantho channel

Depth of Dinh River fairway