Wednesday, 19/01/2022

Notice to Mariners

New establishment of AIS on Buoy “0” on Vung Tau – Thi Vai fairway

NOTICE TO MARINERS
Ref: New establishment of AIS on Buoy “0” on Vung Tau – Thi Vai fairway
No. 116/TBHH-TCTBĐATHHMN dated on June 23rd, 2015

Waters area: Ba Ria – Vung Tau ProvinceVTU- 38 – 2015

  • Fairway: Vung Tau – Thi Vai

VMS-South would to like to inform:

VMS-South established AIS on Buoy “0” on Vung Tau – Thi Vai fairway with details as follows:

– Co-ordinates:

VN-2000 WGS-84
Latitude (j) Longitude (l) Latitude (j)

Longitude (l)

10017’00,4” N 107004’56,2” E 10016’56,7” N 107005’02,7” E

– Type of AIS: Safe water mark

– Operating bandwidth: 156 -162.5 MHz

– MMSI: 995741002

– Frequency: Continuous

– Function: indicating entrance of Vung Tau – Thi Vai fairway


Other notice

Depth of waters in front of Cam Ranh International port

(Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập Ứng phó sự cố tràn dầu tại vùng biển Vũng Tàu

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

(Vietnamese) Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Regarding the construction, maintenance and dredging of Soai Rap fairway