Saturday, 28/01/2023

Notice to Mariners

63/TBHH-TCTBĐATHHMN – Establish aid to navigation buoys on Soairap – Hiepphuoc channel

NOTICE TO MARINERS

Establish aid to navigation buoys on Soairap – Hiepphuoc channel

HCM –17-2014

– Sea area:      Hochiminh City

– Channel’s name: Soairap – Hiepphuoc.

– Buoy number:        “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60”.

On behalf of Ministry of Transport, Southern Vietnam Maritime Safety Corporation notifies that:

New aid to navigation buoys have been established in Soairap – Hiepphuoc channel with details as follow:

1. Preferred channel to Starboard:

– Coordinate:

No.

VN-2000

WGS-84

Lat (j)

Long (l)

Lat (j)

Long (l)

“48”

10°34’48”2 N

106°44’42”7E

10°34’44”5 N

106°44’49”2E

“52”

10°34’51”8 N

106°45’16”8E

10°34’48”1 N

106°45’23”3E

– Function:    Preferred channel to Starboard

a. Daytime characteristics:

–  Diameter: F2,0m.

–  Shape:      pillar;

–  Colour:  Red with one broad green horizontal band;

–  Topmark: Single red cylinder;

–   Buoy’ s number: “48”, “52” in white.

b. Night characteristics:

–  Character: Group Flashing red (2+1), 10s.

2. Starboard hand Marks:

– Coordinate:

No.

VN-2000

WGS-84

Lat (j)

Long (l)

Lat (j)

Long (l)

“55”

10°36’49”5 N

106°46’16”7E

10°36’45”8 N

106°46’23”2E

“57”

10°37’03”6 N

106°46’12”6E

10°36’59”9 N

106°46’19”1E

– Function:    Starboard hand Marks

a. Daytime characteristics:

–  Diameter: F2,0m.

–  Shape:      pillar;

–  Colour:  green;

–  Topmark: Single green cone;

–   Buoy’ s number: “55”, “57” in white.

b. Night characteristics:

–  Character: Flashing Green, 03s.

3. Port hand Marks:

– Coordinate:

No.

VN-2000

WGS-84

Lat (j)

Long (l)

Lat (j)

Long (l)

“60”

10°35’43”7 N

106°46’49”8E

10°35’40”0 N

106°46’56”3E

“58”

10°35’14”6 N

106°46’51”3E

10°35’10”9 N

106°46’57”8E

– Function:    Port hand Marks

a. Daytime characteristics:

–  Diameter: F2,0m.

–  Shape:      pillar;

–  Colour:  Red;

–  Topmark: Single Red cylinder;

–   Buoy’ s number: “58”, “60” in white.

b. Night characteristics:

–  Character: Flashing Red, 03s.

 

4. Preferred channel to Port:

– Coordinate:

No.

VN-2000

WGS-84

Lat (j)

Long (l)

Lat (j)

Long (l)

“51”

10°35’40”6 N

106°47’00”4E

10°35’36”9 N

106°47’06”9E

– Function:    Preferred channel to port

a. Daytime characteristics:

–  Diameter: F2,0m.

–  Shape:      pillar;

–  Colour:  Green with one broad red horizontal band;

–  Topmark: Single green cone;

–   Buoy’ s number: “51” in white.

b. Night characteristics:

–  Character: Group Flashing green (2+1), 10s.


Other notice

Change characteristics of Ba Kiem lighthouse

Construction area of ​​dredging area in in digging hole and add mooring floating 85000T at Ba Son factory

(Vietnamese) Về việc thiết lập mới 01 phao báo hiệu chuyên dùng “K8” thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2017.

(Vietnamese) Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Xăng dầu số 1 (40.000DWT) và Cầu cảng Xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc Bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè

Depth of Quy Nhon fairway