Saturday, 11/07/2020

Notice to Mariners

Receiving Holmen Pacific barges into Vietsovpetro port

NOTICE TO MARINERS

Receiving Holmen Pacific barges into Vietsovpetro port

No. 142/TBHH-TCTBĐATHHMN dated July 8 ,2019

VTU  –  38 – 2019.

Waters: Offshore Vietnamese continental shelf.

VMS-South would like to inform that:

Vietsopetro receive Holmen Pacific barges into Vietsovpetro port and pull barges Holmen Pacific to Dai Nguyet Sao Vang gas field, as follow:

  1. Position: departing from Vietsovpetro port to Sao Vang Dai Nguyet gas field.
  2. Characteristics of Holmen Pacific barges are as follows:

- Nationality:  Marshall island.

- Dimenstion (length x width x depth): 160m x 40m x 12m.

- Call-sign: V7BC4.

- Color: blue.

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu kéo Tân Cảng Fortune như sau:

- Nationlity: Việt Nam.

- Dimension (length x width x depth): 70,7m x 16m x 7,2m.

- Call-sign: XVCM7.

- IMO: 9354959.

- Color: orange.

  1. Thời gian hoạt động: Dự kiến từ ngày 09/7/2019 đến ngày 30/7/2019.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện thủy hoạt động qua lại ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa sà lan Holmen Pacific và tàu kéo Tân Cảng Fortune có đặc điểm nhận dạng nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro./.

More information contact to Vietsopetro.

ON BEHALF OF DIRECTOR GENERAL

DEPUTY DIRECTOR GENERAL

Signed and Sealed

 

Pham Tuan Anh


Other notice

Change technical characteristics of buoys “55”, “56” and “60” on Soai Rap fairway

Depth of Soai Rap fairway

Dredging maintenance of PTSC supply base

Firing ammunition rehearsal on High Command of Navy’s waters

Construction site: Clearance obstacles and removing buoys “T”, “K” on Vung Tau – Thi Vai fairway