Thứ năm, 30/11/2023

Giới thiệu

Phòng, Ban nghiệp vụ

Văn phòng

Chánh Văn phòng: Ông Vũ Danh Lam
Phó Chánh Văn phòng: Ông Vũ Đăng Hùng
Phó Chánh Văn phòng: Ông Trần Văn Đệ
Số điện thoại: (0254) 3513919/ 3621828

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương

Trưởng phòng: Ông Trần Đại Nghĩa
Phó Trưởng phòng: Bà Vũ Thị Thu Huyền

Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Số điện thoại: (0254) 3530297

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Trưởng phòng: Ông Đào Minh Tuấn
Phó Trưởng phòng: Ông Vũ Đoàn Dương
Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Ngọc Tiến
Số điện thoại: (0254) 3530439

Phòng Tài chính – Kế toán

Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Thủy
Phó Trưởng phòng: Ông Lưu Quang Hưng
Phó Trưởng phòng: Ông Nhâm Mạnh Linh
Số điện thoại: (0254) 3574102

Phòng An toàn hàng hải

Trưởng phòng: Ông Lưu Văn Hà
Phó Trưởng phòng: Ông Trần Tiểu Long
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thành Dương
Số điện thoại: (0254) 3532201

Phòng Kỹ thuật

Trưởng phòng: Ông Võ Đăng Thanh
Phó Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Tâm
Số điện thoại: (0254) 3574139

Phòng Hợp tác Quốc tế & Quản lý Hoa tiêu

Trưởng phòng: Ông Trần Minh Thuận
Phó Trưởng phòng: Ông Vũ Văn Trường
Số điện thoại: (0254) 3581646

Phòng Thanh tra Bảo vệ – Quân sự

Trưởng phòng: Ông Đào Duy Hiển
Số điện thoại: (0254) 3623668
Số điện thoại trực: (0254) 3532096

Trạm Y Tế

Trạm trưởng: Bà Nguyễn Thị Thu Huyền
Số điện thoại: (0254) 3836787

Ban Quản lý dự án hàng hải miền Nam

Giám đốc: Ông Nguyễn Đức Tiến
Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Việt
Số điện thoại: (0254) 3574867