Thứ tư, 27/10/2021

Giới thiệu

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Chức năng

Phòng Kinh tế – Kế hoạch Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực về xây dựng định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư; công tác thống kê tổng hợp, điều độ sản xuất kinh doanh; công tác lập dự toán, quản lý hợp đồng kinh tế và thanh quyết toán hợp đồng kinh tế; công tác đấu thầu, tổ chức sản xuất kinh doanh, theo dõi, quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác sản xuất kinh doanh khác: tiếp thị, tìm kiếm và phát triển thị trường trong và ngoài nước theo chiến lược của Tổng công ty.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong từng giai đoạn và tham gia đóng góp ý kiến vào chiến lược sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên;

2.  Công tác kế hoạch và đầu tư:

 • Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh từng tháng, quý, năm và kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng công ty;
 • Tổng hợp, cân đối và giao kế hoạch sản xuất, đầu tư hàng năm cho các đơn vị thành viên đảm bảo đúng quy định của Tổng công ty;
 • Xây dựng, trình duyệt, quản lý và đề xuất các biện pháp để triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, chính sách, kế hoạch sản xuất và đầu tư dài hạn, trung hạn, hàng năm của Tổng công ty;
 • Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thành viên triển khai thực hiện sản xuất và đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng;
 • Tổ chức nghiệm thu công trình, sản phẩm đã hoàn thành để bàn giao đưa vào sử dụng.

3.  Công tác thống kê, tổng hợp, điều độ sản xuất kinh doanh và đầu tư:

 • Chuẩn bị nội dung các cuộc họp giao ban trong từng quý cho Tổng giám đốc;
 • Lập biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trong việc lập báo cáo tình hình thực hiện sản xuất, đầu tư của Tổng công ty;
 • Điều phối kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư trong Tổng công ty;
 • Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng công ty điều chuyển và giao tài sản cho các đơn vị quản lý theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định hiện hành;
 • Quản lý, điều phối, đánh giá hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, tài sản đất đai của Tổng công ty;
 • Giám sát các thủ tục về thanh, quyết toán và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình các dự án của
 • Tổng công ty; các dự án thuộc Đề án phát triển Bảo đảm an toàn hàng hải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

4.  Công tác đấu thầu, quản lý theo dõi hợp đồng kinh tế:

 • Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị thành viên lập hồ sơ mời thầu các công trình, dự án ngoài lĩnh vực xây dựng mà Tổng công ty làm Chủ đầu tư;
 • Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị thành viên lập hồ sơ dự thầu cho các công trình, dự án mà Tổng công ty tham gia đấu thầu;
 • Chủ động giao dịch, đàm phán, trao đổi thông tin với khách hàng trước khi đi đến ký kết hợp đồng các thương vụ của Tổng công ty;
 • Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng soạn thảo, đàm phán và ký kết các hợp đồng kinh tế, thương mại và dịch vụ nội và ngoại thương của Tổng công ty. Quản lý, theo dõi và xử lý những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Trên cơ sở các hợp đồng đã ký kết, lập dự toán thi công giao cho các đơn vị trong, ngoài Tổng công ty và đôn đốc thực hiện. Tiến hành nghiệm thu và lập hồ sơ thanh, quyết toán khi kết thúc công việc;

5.  Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh khác của Tổng công ty, tiếp thị, tìm kiếm và phát triển thị trường trong và ngoài nước theo chiến lược của Tổng công ty.

6.  Kiểm tra, giám sát các đơn vị trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty và duyệt quyết toán các sản phẩm theo quy định.

7.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Tổng công ty giao.

Mối quan hệ công tác

1.  Liên hệ với các cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
2.  Liên hệ với các cơ quan hữu quan và địa phương để thực hiện các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.
3.  Phối hợp với các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để phối hợp, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Phòng ban khác

Ban quản lý Dự án hàng hải miền Nam

Phòng Thanh tra Bảo Vệ – Quân sự

Văn Phòng

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Phòng Kỹ thuật

Phòng An toàn hàng hải

Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu

Trạm Thông Tin

Trạm Y Tế