Thứ bảy, 28/01/2023

Hải đăng & luồng hàng hải

Luồng hàng hải

HỆ THỐNG LUỒNG HÀNG HẢI

Tổng công ty Bảm đảm an toàn hàng hải miền Nam hiện nay đang quản lý và vận hành tổng cộng 22 luồng hàng hải khu vực phía Nam, bao gồm:

Hệ thống luồng do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ Quản lý

      1. Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

      2. Luồng Đồng Nai

      3. Luồng Sông Dừa

      4. Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

      5. Luồng Sông Tranh

      6. Luồng Sông Tiền

      7. Luồng Soài Rạp

      8. Luồng Sông Dinh

      9. Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

      10. Luồng Bến Đầm

Hệ thống luồng do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ Quản lý

      1. Luồng Đầm Môn

      2. Luồng Ba Ngòi

      3. Luồng Nha Trang

      4. Luồng Phú Quý

      5. Luồng Quy Nhơn

      6. Luồng Vũng Rô

      7. Luồng Phan Thiết

Hệ thống luồng do Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ Quản lý

      1. Luồng An Thới

      2. Luồng Định An

      3. Luồng Hà Tiên

      4. Luồng Năm Căn

      5. Đoạn luồng Sa Đéc