Thứ năm, 04/06/2020

Luồng hàng hải

Luồng Định An – Cần Thơ

Thông tin kỹ thuật:

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

 Luồng Định An – Cần Thơ

 

 

 

118 

 0

- Đoạn cửa Định An (Từ P “0” – P “14”)

15.9

100

-4.0

850

- Phao “14” – Bến cảng Cần Thơ

130.1

200

Tự nhiên

1000

- Bến cảng Cần Thơ – Vàm Rạch Ô Môn

11.6

100

Tự nhiên

Hệ thống báo hiệu

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

   

Phao U

09 o 26 ’11”5 N

106o 27 ’55 ”0 E

Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5s

Phao số 0

09 o 28 ’49”4 N

106o 30 ’31 ”0 E

Báo hiệu vùng nước an toàn Ánh sáng trắng, chớp mã mooc chữ A, chu kỳ 6s

Phao số 1

09 o 28 ’32”3 N

106o 29 ’52 ”0 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 2

09 o 28 ’24”9 N

106o 29 ’52 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 3

09 o 28 ’12”2 N

106o 29 ’19 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 4

09 o 28 ’06”5 N

106o 29 ’22 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 5

09 o 27 ’39”2 N

106o 28 ’15 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 5A

09 o 27 ’19”3 N

106o 27 ’07 ”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 6

09 o 27 ’47”5 N

106o 28 ’46 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 6A

09 o 27 ’27”9 N

106o 28 ’11 ”8 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải . Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 7

09 o 27 ’17”0 N

106o 26 ’10 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 8

09 o 27 ’08”8 N

106o 27 ’00 ”5 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải. Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 9

09 o 27 ’28”9 N

106o 25 ’23 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 10

09 o 27 ’08”8 N

106o 26 ’01 ”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 11

09 o 27 ’44”8 N

106o 24 ’43 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 12

09 o 27 ’34”1 N

106o 24 ’43 ”6 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 14

09 o 28 ’25”6 N

106o 23 ’56 ”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 14A

09 o 29 ’02”5 N

106o 23 ’22 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 13

09o 28 ’29”9 N

106o 24 ’01 ”0 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 13A

09o 29 ’06”9 N

106o 23 ’27 ”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 16

09o 29 ’42”2 N

106o 22 ’43 ”1 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 18

09o 30 ’20”2 N

106o 22 ’10 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s .

Phao số 15

09o 31 ’16”4 N

106o 21 ’34 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 20

09o 31 ’10”2 N

106o 21 ’26 ”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s .

Phao số 22

09o 31 ’51”9 N

106o 20 ’49 ”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 17

09o 32 ’46”3 N

106o 20 ’9 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 24

09o 32 ’39”8 N

106o 20 ’02 ”1 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s .

Phao số 26

09o 33 ’23”8 N

106o 19 ’16 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 28

09o 34 ’02”6 N

106o 18 ’35 ”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 19

09o 34 ’11”0 N

106o 18 ’42 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 30

09o 34 ’54”4 N

106o 17 ’41 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 21

09o 35 ’02”3 N

106o 17 ’58 ”53 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 32

09o 35 ’40”9 N

106o 16 ’14 ”7 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 23

09o 35 ’49”6 N

106o 16 ’19 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 34

09o 36 ’34”3 N

106o 14 ’34 ”3 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 25

09o 36 ’45”8 N

106o 14 ’39 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 36

09o 37 ’26”9 N

106o 13 ’38 ”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 27

09o 37 ’34”0 N

106o 13 ’45 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 38

09o 38 ’18”7 N

106o 12 ’45 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 29

09o 38 ’25”6 N

106o 12 ’52 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 40

09o 39 ’13”7 N

106o 11 ’49 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 31

09o 39 ’20”5 N

106o 11 ’56 ”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 42

09o 40 ’00”3 N

106o 11 ’02 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 33

09o 40 ’07”3 N

106o 11 ’09 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 44

09o 40’55”7 N

106 o 10’01”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 35

09o 41’05”3 N

106 o 10’10”4 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 46

09o 41’54”9 N

106 o 09’21”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 37

09o 42’00”4 N

106 o 09’29”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 48

09o 42’50”6 N

106 o 08’41”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 39

09o 42’56”4 N

106 o 08’49 ”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 50

09o 43’30”3 N

106 o 08’11”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 52

09o 44’23”7 N

106 o 07’24 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 41

09o 44’33”3 N

106 o 07’32 ”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 43

09o 45’29”3 N

106 o 06’22 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 54

09o 45’23”3 N

106 o 17’18 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 56

09o 46’21”6 N

106 o 04’52 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 45

09o 46’29”4 N

106 o 04’58 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 58

09o 47’22”1 N

106o 03’36 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 47

09o 47’29”9 N

106 o 03’42 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 60

09o 48’05”4 N

106o 02’41 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng. Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 49

09o 48’15”2 N

106 o 02’51”4 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 51

09o 49’14”5 N

106 o 01’49 ”9 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 62

09o 49’11”8 N

106o 01’07 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 53

09o 49’25”8 N

106 o 01’04”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 64

09o 50’06”5 N

105o 59’50 ”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 55

09o 50’13”0 N

105o 59’5 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 66

09o 50’56”8 N

105o 58’59 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 57

09o 51’03”8 N

105o 59’07 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 68

09o 51’50”2 N

105o 58’06 ”1 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 59

09o 51’56”9 N

105o 58’13 ”5 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 70

09o 52’44”7 N

105o 57’10 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 61

09o 52’51”2 N

105o 57’18 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 72

09o 53’41”7 N

105o 56’14 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 63

09o 53’49”0 N

105o 56’20 ”9 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 107

09o 54’34”4 N

105o 55’20 ”3 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 65

09o 54’41”2 N

105o 55’27 ”5 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 76

09o 55’29”4 N

105o 54’24 ”3 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 67

09o 55’36”4 N

105o 54’31 ”4 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 78

09o 56’17”2 N

105o 53’31 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 69

 09o 56’25”0 N

105o 53 ’38 ”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 80

09o 57’07”9 N

105o 52 ’28 ”4 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 71

09o 57’15”8 N

105o 52 ’34 ”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 82

09o 57’58”5 N

105o 51 ’23 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 73

09o 58’06”5 N

105o 51 ’28 ”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 84

09o 58’41”6 N

105o 50 ’28 ”8 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 75

09o 58’57”1 N

105o 50 ’41 ”8 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 86

10o 04’19”4 N

105o 46 ’48 ”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng  đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 77

10o 00’04”6 N

105o 49 ’46 ”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 88

10o 01’04”2 N

105o 49 ’06 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 79

10o 01’08”7 N

105o 49 ’16 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 92

10o 03’00”2 N

105o 47 ’49 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 83

10o 03’49”9 N

105o 47 ’20 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 85

10o 04  ’19”4 N

105o 46 ’48 ”2 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 90A

10 o02 ’11”1 N

105o 48 ’31 ”2 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 94

10o 03’43”4 N

105o 47 ’12 ”8 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 87

10o 04’32”7 N

105o 45 ’58 ”9 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 96

10o 04’24”5 N

105o 45 ’55 ”9 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 89

10o 04’52”5 N

105o 44 ’58 ”9 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 98

10 o 04 ’43”4 N

105o 44 ’54 ”3 E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 10s

Phao số 91

10o 05’26”3 N

105o 45 ’17 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 100

10 o 05 ’14”4 N

105o 45 ’08 ”0 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 93

10o  05’38”2 N

105o 44 ’45 ”5 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 102

10 o 06 ’03”3 N

105o 43 ’49 ”7 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s.

Phao số 81

10o 02 ’07”1 N

105o 48 ’47 ”1 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 81A

10 o 02 ’17”3 N

105o 48 ’39 ”5 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 90

10 o 02 ’01”0 N

105o 48 ’39 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao CT1

10o 01 ’37”1 N

105o 48 ’04 ”7 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao CT3

10o 01 ’41”7 N

105o 48 ’01 ”0 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao CT2

10o 01 ’35”6 N

105o 48 ’03 ”5 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao CT4

10o 01 ’40”2 N

105o 47 ’59 ”6 E

Phao báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 95

10 o 06 ’10”1 N

105o 43 ’55 ”4 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 97

10 o 06 ’51”2 N

105o 43 ’43 ”9 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 99

10 o 07 ’14”8 N

105o 42 ’40 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 101

10 o 07 ’36”3 N

105o 42 ’00 ”2 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 103

10 o 08 ’02”7 N

105o 41 ’14 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 105

10 o 08 ’28”1 N

105o 40 ’33 ”3 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 107

10 o 08 ’51”5 N

105o 39 ’55 ”9 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s

Phao số 109

10 o 09 ’15”6 N

105o 39 ’28 ”6 E

Phao báo hiệu phía phải luồng. Ánh sáng xanh  lục, chớp đơn, chu kỳ 3s
Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai