Thứ năm, 04/06/2020

Luồng hàng hải

Luồng Đồng Nai

Ghi chú:

– Tên luồng, thông số thiết kế: theo Quyết định công bố 1057/QĐ-CHHVN ngày 30/11/2012.
– Độ sâu hiện tại: theo TBHH mới nhất ở thời điểm thống kê.
– Tọa độ Phao: theo Báo cáo kỹ thuật số 1019/BCKT-XNKSHHMN ngày 05/11/2014.
– Tác dụng và đặc tính ánh sáng: Theo thống kê, báo cáo số 695/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 22/9/2014.

Thông số kỹ thuật

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất (m)

Số báo hiệu

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao

Tiêu

Luồng hàng hải Đồng Nai: tiếp nối luồng Sài Gòn – Vũng Tàu tại Nhà Bè, bắt đầu từ Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu

9,5

150

-8,5

1100

10

0

Hệ thống báo hiệu

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

(Kinh tuyến trục 106 o)

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao 1

10 o 44’17.3” N

106 o 45’48.4” E

Báo hiệu phía phải luồng

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 2

10 o 44’47.8” N

106 o 46’17.1” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải

Ánh sáng đỏ, chớp 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 3

10 o 44’42.3” N

106 o 46’20.3” E

Báo hiệu phía phải luồng

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 4

10 o 45’55.7” N

106 o 48’06.8” E

Báo hiệu phía trái luồng

Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 5

10 o 45’11.8” N

106 o 47’12.1” E

Báo hiệu phía phải luồng

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 6

10 o 46’16.7” N

106 o 48’13.1” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang phải

Ánh sáng đỏ, chớp 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 7

10 o 45’43.2” N

106 o 48’06.9” E

Báo hiệu hướng luồng chính chuyển sang trái

Ánh sáng xanh lục, chớp 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 9

10 o 46’14.4” N

106 o 48’20.5” E

Báo hiệu phía phải luồng

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 11

10 o 46’48.0” N

106 o 48’55.3” E

Báo hiệu phía phải luồng

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 13

10 o 46’47.9” N

106 o 49’11.8” E

Báo hiệu phía phải luồng

Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai