Thứ năm, 04/06/2020

Luồng hàng hải

Luồng Quy Nhơn

Ghi chú:

– Tên luồng, thông số thiêt kế: Theo Quyết định công bố luồng số 347/QĐ-CHHVN ngày 22 tháng 5 năm 2013
– Độ sâu: Theo Quyết định công bố luồng số 347/QĐ-CHHVN ngày 22 tháng 5 năm 2013.
– Tác dụng, đặc tính ánh sáng : theo báo cáo của Cty BĐATHH NAM TRUNG BỘ

Thông tin kỹ thuật:

Tên luồng hàng hải

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

 Quy Nhơn

 6,3

 110

11

700

 17

3

 Vũng Quay trở

300

Báo hiệu:

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao số 0

j = 13043’40”7 N

l = 109015’02”0 E

Báo hiệu vùng nước an toàn Ánh sáng trắng, chớp dạng mooc A, chu kỳ 6 giây

Phao số 1

j = 13044’03”5 N

l = 109015’00”5 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 2

j = 13044’02”6 N

l = 109014’55”3 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 3

j = 13044’42”1 N

l = 109014’54”0 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 4

j = 13044’40”9 N

l = 109014’47”4 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 5

j = 13045’34”4 N

l = 109014’45”9 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 6

j = 13045’35”5 N

l = 109014’35”4 E

Báo hiệu chuyển hướng luồng chính sang phải

Phao số 7

j = 13045’45”1 N

l = 109014’48”8 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây.

Phao số 8

j = 13045’50”1 N

l = 109014’41”8 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng màu đỏ, chớp nhóm (2+1), chu kỳ 6 giây

Phao số 9

j = 13046’00”4 N

l = 109015’10”6 E

Báo hiệu phía phải luồng Anh sáng màu xanh, chớp nhóm (2+1), T = 6 giây.

Phao số 10

j = 13046’05”4 N

l = 109015’02”6 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây.

Phao số 11

j = 13046’17”1 N

l = 109015’16”9 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh, chớp nhóm (2+1), T = 6 giây.

Phao số 15

j = 13046’43”3 N

l = 109015’01”3 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây.

Phao C

j = 13046’02”6 N

l = 109015’00”7 E

Báo hiệu chướng ngại vật biệt lập luồng Quy Nhơn Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 5 giây.

Đăng tiêu13

X = 1524364,18

Y = 311008,27

Ánh sáng màu xanh, chớp đơn, chu kỳ 3 giây.

Chập tiêu A

j = 13046’06”  N

l = 109014’40”  E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây.

Chập tiêu B

j = 13046’37”  N

l = 109014’37”  E

Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 3, chu kỳ 10 giây.
Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai