Thứ năm, 04/06/2020

Luồng hàng hải

Luồng Soài Rạp

Ghi chú:

- Theo Quyết định số 1106 QĐ-CVHHVN ngày 11/11/2014.

Thông số kỹ thuật:

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

kính cong nhỏ nhất

Số lượng báo hiệu
Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

Soài Rạp

54,4

160,120

9,5

 1200

56

7

Hiệp Phước

 10,0

150

 8,5

 750

 10

 -

Báo hiệu:

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao 0

10o17’10”6 N

106o58’34”0 E

Phao đầu luồng Ánh sáng trắng, chớp theo tín hiệu Morse chữ “A”, chu kỳ 6,0 giây

Phao 1

10o17’22”0 N

106o57’35”8 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 2

10o17’13”7 N

106o57’34”8 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 3

10o17’32”1  N

106o56’14”3  E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 4

10o17’23”7 N

106o56’13”2 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 5

10o17’45”2 N

106o54’43”5 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 6

10o17’34”2  N

106o54’48”5 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm  2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 7

10o18’02”8 N

106o54’09”7 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 8

10o18’00”4 N

106o53’57”4 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 9

10o19’00”4 N

106o53’15”3  E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 10

10o18’54”6 N

106o53’09”2 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 11

10o19’49”8 N

106o52’31”0 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 12

10o19’43”2 N

106o52’25”5 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 13

10o20’49”8 N

106o51’37”0 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 14

10o20’43”9 N

106o51’30”8 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 15

10°21’50”4 N

106°50’42”5 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 16

10o21’44”5 N

106o50’36”4 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 17

10°22’38”5N

106°49’58”3 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 18

10o22’33”8 N

106o49’52”9 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 19

10°23’51”4 N

106°48’52”7 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục,chớp đơn chu kỳ 3,0 giây

Phao 20

10o23’46”7 N

106o48’47”3 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 21

10o25’04”3 N

106o47’47”1 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 22

10o24’59”6 N

106o47’41”7 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 23

10o26’17”3 N

106o46’41”5 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 24

10o26’12”5 N

106o46’36”1 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 25

10o27’17”9 N

106o45’46”E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 26

10o27’13”5 N

106o45’41”1 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 27

10o27’56”8 N

106o45’21”8 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 28

10o27’53”4 N

106o45’15”4 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 29

10o29’12”2 N

106o44’54”7  E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 30

10o28’36”8 N

106o44’56”4 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 31

10o30’28”1 N

106o44’45”8 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 32

10o29’22”7 N

106o44’44’’5E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 33

10o31’49”2 N

106o44’38”3 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 34

10o30’27”5 N

106o44’38”6 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 35

10o33’10”2 N

106o44’30”8 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây

Phao 36

10o31’48”5  N

106o44’31”1 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 37

10o34’04”4 N

106o44’25”9 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 38

10o27’44”4 N

106o45’29”5 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ,,chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 39

10o34’24”3 N

106o44’32”3 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 40

10o33’09”5 N

106o44’23”6 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 41

10°34’39.0” N

106°45’01.4” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục,,chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 43

10°34’45”6 N

106°45’09”4 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 44

10o34’09”4 N

106o44’18”1 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 45

10o34’36”0 N

106o46’18”0 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang trái Ánh sáng xanh lục,,chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 46

10o32’01”9 N

106o44’26”0 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 48

10o34’48”2 N

106o44’42”7 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ,,chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 49

10o35’12”0 N

106o47’00”3 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 54

10o35’28”8 N

106o47’00”54 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 51

10°35’40”6 N

106°47’00”4 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang trái Ánh sáng xanh lục, chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 52

10°34’51.8” N

106°45’16 ”8 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ,,chớp nhóm 2+1, chu kỳ 10 giây

Phao 55

10°36’49’’5 N

106°46’16’’7 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây

Phao 54

10o34’44”4 N

106o46’09”3 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 56

10o34’54”8 N

106o46’38”4 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 57

10°37’03”6 N

106°46’12”6 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 58

10o35’14”6 N

106o46’51”3 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 60

10o35’43”7 N

106o46’49”8 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 12

10o38’44”7 N

106o45’58”3 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 10

10o36’46”2 N

106o45’26”7 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 8

10o38’55”7 N

106o44’59”1 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 6

10o39’38”1N

106o44’21”4 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục,chớp đơn chu kỳ 3,0 giây

Phao 7

10o40’23”2 N

106o44’36”0 E

Báo hiệu luồng chính chuyển hướng sang phải Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 5

10o40’08”3 N

106o45’12”3 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 4

10o39’58”0 N

106o44’18”5 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 3

10o39’58”4 N

106o45’54”6 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 2

10o40’01”8 N

106o45’10”0 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Phao 1

10o40’11”4 N

106o46’08”2 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Tiêu 42

10o33’08”3 N

106o44′ 06”3 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Tiêu 50

10o35’05”5 N

1060 44’53”3 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Tiêu 47

10o34’34”1 N

106o46’57”2 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Tiêu 53

10o35’50”5 N

106o47’09” E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Tiêu 62

10o36’08”5 N

106o46’19”9E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Tiêu 64

10o37’09”4

106o45’57″ E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

Tiêu 61

10o38’03”6 N

106o46’25”6 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây

(Nguồn từ thông báo hàng hải số 62/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 18/4/2014)

Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai