Thứ ba, 28/06/2022

Hội cựu chiến binh Tổng công ty

Đội ngũ

SDTC_CCB

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÀ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Vũ Danh Lam Chủ tịch Khối Văn phòng
2 Trần Đại Nghĩa Phó Chủ tịch Khối Văn phòng
3 Nguyễn Văn Công Phó Chủ tịch Khối Văn phòng
4 Lương Ngọc Đức Ủy viên BTV Đông Nam Bộ
5 Vũ Tiến Việt Ủy viên BTV Hoa tiêu 9
6 Trần Xuân Cường Ủy viên BCH Nam Trung Bộ
7 Nguyễn Thế Nam Ủy viên BCH Đông Nam Bộ
8 Phạm Công Thuần Ủy viên BCH Tây Nam Bộ
9 Đào Huy Hùng Ủy viên BCH KSHH miền Nam
10 Trần Văn Nga Ủy viên BCH Biển Đông & Hải Đảo
11 Lê Minh Huy Ủy viên BCH Hoa tiêu 1
12 Nguyễn Hoài Nam Ủy viên BCH Khối văn phòng
13 Phan Văn Danh Ủy viên BCH Trục vớt cứu hộ Việt Nam


TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÀ ỦY VIÊN BAN KIỂM TRA HỘI CỰU CHIẾN BINH

NHIỆM KỲ 2017 – 2022

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Công Ủy viên
2 Lê Minh Huy Ủy viên