Thứ năm, 30/11/2023

Hội cựu chiến binh Tổng công ty

Đội ngũ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

NHIỆM KỲ 2022 – 2027

BTV-CCB

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÀ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Vũ Danh Lam Chủ tịch Khối Văn phòng
2 Trần Đại Nghĩa Phó Chủ tịch Khối Văn phòng
3 Nguyễn Văn Công Phó Chủ tịch Khối Văn phòng
4 Nguyễn Hoài Nam Ủy viên BTV Khối văn phòng
5 Lương Ngọc Đức Ủy viên BTV Đông Nam Bộ
6 Nguyễn Thế Nam Ủy viên BCH Đông Nam Bộ
7 Trần Xuân Cường Ủy viên BCH Nam Trung Bộ
8 Phạm Công Thuần Ủy viên BCH Tây Nam Bộ
9 Nguyễn Ngọc Hoàng Ủy viên BCH Tây Nam Bộ
10 Lê Minh Huy Ủy viên BCH Hoa tiêu 1
11 Mai Viết Thuật Ủy viên BCH Biển Đông & Hải Đảo


TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM
DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÀ ỦY VIÊN BAN KIỂM TRA HỘI CỰU CHIẾN BINH

NHIỆM KỲ 2022 – 2027

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Công Trưởng Ban Kiểm tra
2 Lê Minh Huy Ủy viên
3 Nguyễn Hoài Nam Ủy viên