Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn

KHA – 09 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Đơn đề nghị số 2018/LS-CV/2606-1 ngày 28/6/2018 của Công ty TNHH Long Sơn về việc đề nghị công bố độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình 856/BC-XNKSHHMN, ngày 28/6/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu LS_1806 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/2000, ký hiệu RA.LS_1806 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước số 1 – vùng nước trước cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 12°30’41,6” N 109°15’12,3” E 12°30’37,9” N 109°15’18,8” E
KN2 12°30’35,9” N 109°15’18,1” E 12°30’32,1” N 109°15’24,6” E
KN3 12°30’34,5” N 109°15’16,3” E 12°30’30,8” N 109°15’22,7” E
KN4 12°30’34,8” N 109°15’12,6” E 12°30’31,1” N 109°15’19,1” E
KN6 12°30’31,5” N 109°15’08,7” E 12°30’27,7” N 109°15’15,1” E
CBH3 12°30’32,8” N 109°15’06,7” E 12°30’29,1” N 109°15’13,2” E
CBH2 12°30’37,6” N 109°15’10,0” E 12°30’33,8” N 109°15’16,5” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước số 2 – vùng nước trước cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
CBH1 12°30’32,2” N 109°15’06,3” E 12°30’28,5” N 109°15’12,8” E
KN5 12°30’31,0” N 109°15’08,1” E 12°30’27,3” N 109°15’14,6” E
KN6 12°30’31,5” N 109°15’08,7” E 12°30’27,7” N 109°15’15,1” E
CBH3 12°30’32,8” N 109°15’06,7” E 12°30’29,1” N 109°15’13,2” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,6m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu VQ1 là đường tròn đường kính 240m, tâm VQ1 tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
VQ1 12°30’38,5”N 109°15’15,1”E 12°30’34,8”N 109°15’21,6”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tình từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,4m.

  1. Trong phạm vi rà quét vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ,đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16”

Về việc thiết lập mới 03 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “DH1”, “DH2”, “DH3” phục vụ thi công nạo vét gói thầu số 8 phần luồng chung Dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Soài Rạp)

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “X1″, “X2″ tại đoạn KP48+000 đến KP54+000 luồng Soài Rạp.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến neo đậu sà làn dầu 1.000 DWT