Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K8″ phục vụ thi công Gói thầu số 07 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu năm 2018.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 60/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “K8″ phục vụ thi công Gói thầu số 07 thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu năm 2018.

TVH- TG – 07 – 2019

- Vùng biển: Trà Vinh.

- Tên luồng: luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu.

- Tên báo hiệu: “K 8”.

- Vị trí: vùng nước khu vực thi công bơm phun bùn đất nạo vét lên bãi chứa K 8  thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu năm 2018, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

- Tọa độ báo hiệu:

Tên báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (N) Kinh độ (E) Vĩ độ (N) Kinh độ (E)
“K 8” 09034’19,0” N 106031’01,2” E 09034’15,3” N 106031’07,6” E

Căn cứ Báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ số: 264/CTBĐATHHTNB-KHVT, ngày 02/4/2019 V/v thu hồi hoàn thành phao BHHH chuyên dùng “K8″ thuộc công trình thi công gói thầu số 7 Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu chuyên dùng số hiệu “K 8” từ ngày 03/4/2019.

Thông báo hàng hải số: 238/TBHH- CTBĐATHHMN, ngày 11/12/2018 Về việc thi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018 – Gói số 7 hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHLộc.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo B.2 Falcon (BP4) của Công ty cổ phần Falcon Logistics

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “1” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Về việc thi công trục vớt Container trên tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc vật thể chìm đắm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “60” luồng hàng hải Soài Rạp

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền