Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 215/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phan Thiết -  tỉnh Bình Thuận

 BTN - TG - 12 - 2019

- Vùng biển:            Tỉnh Bình Thuận.

- Tên báo hiệu:       Đèn biển Phan Thiết.

Căn cứ Văn bản số 372/CTBĐATHHNTB-KT ngày 05/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ về việc các thông số kỹ thuật của hệ thống đèn biển khu vực Nam Trung Bộ,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Vị trí: Nằm ở phía bờ Bắc cửa sông Cà Ty, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;

- Tọa độ địa lý:

Tên đèn biển Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Phan Thiết 10o55’06,6″N 108o06’16,8″E 10o55’02,9″N 108o06’23,2″E
  • Tác dụng: Báo hiệu chỉ vị trí cảng Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận, hỗ trợ tàu thuyền định hướng hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Phan Thiết, ra vào cảng Phan Thiết và hoạt động trong khu vực.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Tháp đèn hình trụ;
  • Màu sắc: Vạch ngang màu đỏ – trắng xen kẽ.
  • Kích thước:

+ Chiều cao toàn bộ công trình: 15,0m, tính đến mực nước số “0” hải đồ;

+ Chiều cao công trình:10m, tính đến nền móng công trình;

+ Chiều rộng trung bình: 2,4m đối với tháp đèn;

  • Tầm nhìn địa lý: 13,0 hải lý với chiều cao mắt người quan sát bằng 5,0m;
  1. Đặc tính nhận biết ban đêm:
  • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu trắng, chớp nhóm (3), chu kỳ 10,0 giây;

0,5s + 1,0s + 0,5s + 1,0s + 0,5s + 6,5s=10,0s

  • Phạm vi chiếu sáng: 3600;
  • Tầm hiệu lực ánh sáng: 10,0 hải lý.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao “0” + 700m đến thượng lưu phao “12” + 1500m.

Về việc sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao số “33” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R1”, “R2”, “R3” phục vụ thi công công trình Xây dựng cảng chuyên dùng của Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu khu nước trước cảng Tân Cảng Hiệp Phước (Giai đoạn 2)