Thứ hai, 17/02/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước cảng Posco, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước cảng Posco, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

­­­

VTU –  29 – 2014

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 548/BCKT-XNKSHHMN, ngày 05/6/2014 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu POSCO_1406_01, POSCO_1406_02 tỷ lệ 1/500; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA.POSCO_1405 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành vào tháng 6/2014.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng được khống chế bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

NV1

100 33’ 47.8” N

1070 00’ 50.9” E

100 33’ 44.1” N

1070 00’ 57.4” E

NV2

100 33’ 37.9” N

1070 00’ 46.3” E

100 33’ 34.3” N

1070 00’ 52.7” E

NV8

100 33’ 52.1” N

1070 00’ 49.4” E

100 33’ 48.4” N

1070 00’ 55.9” E

N2

100 33’ 37.7” N

1070 00’ 42.5” E

100 33’ 34.0” N

1070 00’ 48.9” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,0m trở lên.

2. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp luồng hàng hải được khống chế bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ toạ độ VN-2000

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

N1

100 33’ 37.3” N

1070 00’ 37.8” E

100 33’ 33.6” N

1070 00’ 44.3” E

N2

100 33’ 37.7” N

1070 00’ 42.5” E

100 33’ 34.0” N

1070 00’ 48.9” E

NV8

100 33’ 52.1” N

1070 00’ 49.4” E

100 33’ 48.4” N

1070 00’ 55.9” E

NV6

100 33’ 53.5” N

1070 00’ 48.9” E

100 33’ 49.8” N

1070 00’ 55.4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 12,0m trở lên./.

3. Trong phạm vi khảo sát rà quét khu nước trước cầu cảng Posco, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không có chướng ngại vật nguy hiểm./


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “38”, “41”, “42”, “47” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ phao số “0” đến cặp phao số “6”,“7” sau tai nạn tàu HEUNG A DRAGON bị chìm.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang thuộc Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

Độ sâu vùng nước trước cảng PV – GAS Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng 3.000DWT và bến sà lan 1.000DWT – Cảng Mỹ Tho