Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước trạm nghiền Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về độ sâu khu nước trước trạm nghiền Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô

CTH- 07 – 2015

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

Căn cứ Văn bản số 126/CV-TBHH nhận ngày 30/6/2015 của Công ty Cổ phần Cổ phần Xi măng Tây Đô về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước trạm nghiền công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô và Báo cáo kỹ thuật, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BV:01 đo đạc và hoàn thành 6/2014 do Công ty Cổ phần Cổ phần Xi măng Tây Đô cung cấp,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  • Trong phạm vi khảo sát khu nước phía ngoài cầu cảng trạm nghiền Công ty Cổ phần Xi măng Tây Đô được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
XMTĐ02 10007’31,7” N 105041’13,7” E 10007’28,1” N 105041’20,2” E
XMTĐ06 10007’24,4” N 105041’24,1” E 10007’20,8” N 105041’30,5” E
XMTĐ11 10007’36,4” N 105041’17,8” E 10007’32,7” N 105041’24,2” E
XMTĐ12 10007’28,6” N 105041’27,5” E 10007’24,9” N 105041’33,9” E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” được xác định bằng máy đo sâu PS-7 là 5,3m./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Hòn Nưa- Phú Yên

Về việc hoàn thành trục vớt sà lan bị chìm tại vùng biển Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến Sà lan 1.500DWT, 2.500DWT và phân đoạn 15 – Cảng PTSC Phú Mỹ

Độ sâu vùng nước khu vực thi công cầu Sài Gòn 2