Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai

ĐNA – 03 – 2017

Vùng biển:    Tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Nai

Báo cáo kết quả khảo sát số 385/BC-XNKSHHMN, ngày 14/4/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BCĐN_1704_01, tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA. BCĐN_1704_01, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 4/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát, rà quét bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ”, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10052’05,9” N 106050’34,4” E 10052’02,2” N 106050’40,9” E
B 10052’15,1” N 106050’30,9” E 10052’11,4” N 106050’37,4” E
C 10052’18,6” N 106050’40,2” E 10052’14,9” N 106050’46,7” E
D 10052’09,4” N 106050’43,7” E 10052’05,7” N 106050’50,2” E
E 10052’46,6” N 106050’25,5” E 10052’42,9” N 106050’32,0” E
F 10052’53,1” N 106050’25,9” E 10052’49,4” N 106050’32,4” E
G 10052’52,7” N 106050’32,4” E 10052’49,0” N 106050’38,9” E
H 10052’46,2” N 106050’32,1” E 10052’42,5” N 106050’38,6” E
  • Tồn tại bãi cạn phía bên trái luồng nằm giữa cặp phao báo hiệu hàng hải “E1”, “E2”, chiều rộng lớn nhất khoảng 40m, lấn luồng xa nhất khoảng 45m tại vị trí có độ sâu -2,5m, điểm có độ sâu nhỏ nhất trong bãi cạn lấn vào luồng hàng hải Đồng Nai đạt -1,2m, tại vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1,2 10052’12,1” N 106050’37,1” E 10052’08,4” N 106050’43,6” E
  • Ngoài khu vực nêu trên, không phát hiện bãi cạn nào khác

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Đồng Nai đi đúng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, lưu ý đi cách xa vị trí khu vực bãi cạn nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành di dời tàu PS DIAMOND bị sự cố trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải về vị trí neo đậu an toàn.

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 123 bể Phú Khánh, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về độ sâu bến cảng số 2 (K18) – Cảng Lotus

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu khu nước luồng vào và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc