Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai

ĐNA – 03 – 2017

Vùng biển:    Tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Nai

Báo cáo kết quả khảo sát số 385/BC-XNKSHHMN, ngày 14/4/2017 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BCĐN_1704_01, tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA. BCĐN_1704_01, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 4/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát, rà quét bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ”, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10052’05,9” N 106050’34,4” E 10052’02,2” N 106050’40,9” E
B 10052’15,1” N 106050’30,9” E 10052’11,4” N 106050’37,4” E
C 10052’18,6” N 106050’40,2” E 10052’14,9” N 106050’46,7” E
D 10052’09,4” N 106050’43,7” E 10052’05,7” N 106050’50,2” E
E 10052’46,6” N 106050’25,5” E 10052’42,9” N 106050’32,0” E
F 10052’53,1” N 106050’25,9” E 10052’49,4” N 106050’32,4” E
G 10052’52,7” N 106050’32,4” E 10052’49,0” N 106050’38,9” E
H 10052’46,2” N 106050’32,1” E 10052’42,5” N 106050’38,6” E
  • Tồn tại bãi cạn phía bên trái luồng nằm giữa cặp phao báo hiệu hàng hải “E1”, “E2”, chiều rộng lớn nhất khoảng 40m, lấn luồng xa nhất khoảng 45m tại vị trí có độ sâu -2,5m, điểm có độ sâu nhỏ nhất trong bãi cạn lấn vào luồng hàng hải Đồng Nai đạt -1,2m, tại vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1,2 10052’12,1” N 106050’37,1” E 10052’08,4” N 106050’43,6” E
  • Ngoài khu vực nêu trên, không phát hiện bãi cạn nào khác

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên luồng hàng hải Đồng Nai đi đúng theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải, lưu ý đi cách xa vị trí khu vực bãi cạn nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao CT2 trên luồng Quy Nhơn

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Đồng Tranh và tuyến luồng từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến sông Gò Gia

Về việc đưa Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Sài Gòn Vũng Tàu vào hoạt động chính thức

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 thuộc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

Về độ sâu khu nước trước Cảng Lafarge của Công ty TNHH Xi măng SIAM CITY Nhơn Trạch