Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 82/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1

STG – TG – 01 – 2019

  • Vùng biển:     Tỉnh Sóc Trăng

- Tên báo hiệu:     “LP1”, “LP2”, “LP3”

        Tọa độ địa lý:

Tên phao báo hiệu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“LP1” 09º42’33,71”N 106º05’23,86”E 09º42’30,00”N 106º05’30,26”E
“LP2” 09º42’56,48”N 106º05’12,30”E 09º42’52,80”N 106º05’18,70”E
“LP3” 09º43’19,23”N 106º05’00,75’E’ 09º43’15,50”N 106º05’07,15”E

Căn cứ Báo cáo số 343/CTBĐATHHTNB-KHVT ngày 23/4/2019 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hoàn thành thu hồi phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng LP1, LP2, LP3 thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, tỉnh Sóc Trăng,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 chấm dứt hoạt động từ ngày 23/4/2019.

Thông báo hàng hải số 01/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 04/01/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Container trên khu đất cảng Xăng dầu Cát Lái – Công ty Cổ phần dịch vụ biển Tân Cảng

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 03 bến phao neo tàu trên sông Hậu tại chợ gạo Thốt Nốt

Khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.