Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Diễn tập chống ngầm có bắn đạn thật

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc diễn tập chống ngầm có bắn đạn thật

KHA – NTN – 01 – 2015

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ Công văn số 357/TB-V4 ngày 16/3/2015 của Bộ Tư Lệnh Vùng 4 – Quân Chủng Hải Quân về việc diễn tập chống ngầm có bắn đạn thật,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Bộ Tư Lệnh Vùng 4 – Quân Chủng Hải Quân sẽ diễn tập chống ngầm có bắn đạn thật, chi tiết như sau:

1. Diễn tập chống ngầm:

a) Khu vực Thao trường Đông Nam Cam Ranh (thuộc tỉnh Ninh Thuận) có tọa độ:

* Tọa độ 1:       Vĩ độ:     11010’00’’  Bắc       * Tọa độ 2:   Vĩ độ:     11010’00’’  Bắc
Kinh độ: 109036’30” Đông                        Kinh độ: 109040’00” Đông

* Tọa độ 3:       Vĩ độ:     11000’00’’  Bắc      * Tọa độ 4:   Vĩ độ:     11000’00’’  Bắc
Kinh độ: 109040’00” Đông                        Kinh độ: 109036’30” Đông

b) Thời gian tổ chức diễn tập chống ngầm: từ 06 giờ 00 phút ngày 16/3/2015 đến 17 giờ 00 phút ngày 18/3/2015.

2. Bắn, ném bom chống ngầm:

a) Khu vực Trường bắn Đông Cam Ranh (thuộc tỉnh Khánh Hòa) có tọa độ:

* Tọa độ 1:       Vĩ độ:     12040’00’’  Bắc       * Tọa độ 2:   Vĩ độ:     12040’00’’  Bắc
Kinh độ: 109048’00” Đông                        Kinh độ: 110018’00” Đông

* Tọa độ 3:       Vĩ độ:     12000’00’’  Bắc      * Tọa độ 4:   Vĩ độ:     12000’00’’  Bắc
Kinh độ: 110018’00” Đông                        Kinh độ: 109048’00” Đông

b) Thời gian bắn, ném bom chống ngầm: Từ 06 giờ 00 phút đến 12 giờ 00 phút các ngày 22, 23/3/2015.

3. Rà quét thủy lôi:

a) Khu vực Thao trường Đông Cam Ranh (thuộc tỉnh Khánh Hòa) có tọa độ:

* Tọa độ 1:       Vĩ độ:     11037’30’’  Bắc       * Tọa độ 2:   Vĩ độ:     11056’30’’  Bắc
Kinh độ: 109015’00” Đông                        Kinh độ: 109021’00” Đông

* Tọa độ 3:       Vĩ độ:     12055’54’’  Bắc       * Tọa độ 4:   Vĩ độ:     11036’54’’  Bắc
Kinh độ: 109023’00” Đông                        Kinh độ: 109017’00” Đông

b) Thời gian rà quét thủy lôi: Từ 07 giờ 00 phút ngày 23/3/2015 đến 08 giờ 00 phút ngày 27/3/2015.
(Tọa độ do Bộ Tư Lệnh Vùng 4 – Quân Chủng Hải Quân cung cấp).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

– Các phương tiện thủy hàng hải trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận lưu ý đi cách xa các khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ và thời gian nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

– Chi tiết liên hệ Bộ Tư Lệnh Vùng 4 – Quân Chủng Hải Quân để biết thêm thông tin.


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “8”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên luồng sông Thị Vải