Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Điều chỉnh vị trí 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và chấm dứt hoạt động điều tiết đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về việc điều chỉnh vị trí 02 phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” và chấm dứt hoạt động điều tiết đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ.

HCM – 14 – 2015.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Tên báo hiệu: “T1”, “T2”.

Căn cứ văn bản số 285/CTBĐATHHĐNB-KHVT ngày 10/4/2015 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác điều tiết và điều chỉnh vị trí 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, và báo cáo tọa độ số 374/BCP-XNKSHHMN ngày 10/4/2015 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Hoàn thành công tác điều tiết đảm bảo an toàn giao thông hàng hải, thu hồi trạm điều tiết, phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác điều tiết đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công xây dựng tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ.

2. Điều chỉnh vị trí phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” báo hiệu tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv cấp điện cho đảo Thạch An, huyện Cần Giờ đến vị trí có tọa độ địa lý như sau:

Tên

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Phao “T1”

10026’27”2N

106057’45”0E

10026’23”6N

106057’51”5E

Phao “T2”

10026’23”3N

106057’30”3E

10026’19”7N

106057’36”8E

- Các đặc tính kỹ thuật khác không thay đổi.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thủy hành hải trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, chú ý phao báo hiệu tuyến cáp ngầm vượt biển 22kv có vị trí như trên để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Bình Dương

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nha Trang

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Kê Gà