Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

HCM – 38 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Dần Xây, Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, Vũng quay tàu VQ02.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 727/BC-XNKSHHMN ngày 28/6/2016 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn ký hiệu VGR_1606_01 đến VGR_1606_05, DX_1606_01,  DX_1606_02,  KER_1606_01, KER_1606_02, ML_1606_01 đến  ML_1606_04, PRO_1606,  ĐH_1606, ĐC-P58_1606, NAVI_1606_01, NAVI_1606_02, ĐT83_1606_01 đến ĐT83_1606_06, VQ1_1606, VQ2_1606, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400m được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Đoạn cạn Vịnh Gành Rái: Đoạn từ thượng lưu phao số “8” luồng Vũng Tàu – Thị Vải + 800m đến thượng lưu phao số “3” + 800m.

- Đoạn cạn Dần Xây: Đoạn từ hạ lưu phao số “29”-400m đến thượng lưu phao số “26”+400.

- Đoạn cạn Kervella: Đoạn từ hạ lưu phao số “28”-400m đến phao số “33”.

- Đoạn cạn Mũi L’est: Đoạn từ hạ lưu phao số “34”-1100m đến phao số “37A”.

- Đoạn cạn Propontis: Đoạn từ phao số “37A” đến thượng lưu phao số “44”+750m.

- Đoạn cạn Đá Hàn: Đoạn từ hạ lưu phao số “46”-100m đến thượng lưu phao số “43”+300m.

- Đoạn cạn phao “58”: Tại khu vực mũi Pha Mi.

- Đoạn cạn Navioil: Đoạn từ phao số “67” đến thượng lưu phao số “69”+850m.

- Đoạn cạn P71-ĐT83: Đoạn từ phao số “71” đến thượng lưu đăng tiêu “83”+1300m.

- Vũng quay tàu VQ01: Trong phạm vi thiết kế nửa đường tròn đường kính 340m tại khu vực trước Cảng Sài Gòn.

- Vũng quay tàu VQ02: Trong phạm vi thiết kế nửa đường tròn đường kính 480m tại khu vực đối diện với Kênh Tẻ.

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ của các đoạn cạn nêu trên đạt 8,5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng xăng dầu Hải Linh

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Độ sâu khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro – giai đoạn 2

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Dịch vụ dầu khí PTSC

Về hoạt động xây lắp tại Lô 05-1b ngoài khơi Việt Nam