Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71-ĐT83, Phao “58”, Vũng quay tàu VQ1, Vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis,

P71-ĐT83, Phao “58”, Vũng quay tàu VQ1, Vũng quay tàu VQ2

luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2016

HCM – 68 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, P71-ĐT83, Phao “58”, Vũng quay tàu VQ1, Vũng quay tàu VQ2.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1438/BC-XNKSHHMN ngày 30/12/2016 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn ký hiệu VGR_1612_01 đến VGR_1612_05, KER_1612_01, KER_1612_02, ML_1612_01 đến  ML_1612_04, PRO_1612,  ĐC-P58_1612, ĐT83_1612_01 đến ĐT83_1612_06, VQ1_1612, VQ2_1612, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400m được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Đoạn cạn Vịnh Gành Rái: Đoạn từ thượng lưu phao số “8” luồng Vũng Tàu – Thị Vải + 800m đến thượng lưu phao số “3” + 800m.

- Đoạn cạn Kervella: Đoạn từ hạ lưu phao số “28”-400m đến phao số “33”.

- Đoạn cạn Mũi L’est: Đoạn từ hạ lưu phao số “34”-1100m đến phao số “37A”.

- Đoạn cạn Propontis: Đoạn từ phao số “37A” đến thượng lưu phao số “44”+750m.

- Đoạn cạn phao “58”: Tại khu vực mũi Pha Mi.

- Đoạn cạn P71-ĐT83: Đoạn từ phao số “71” đến thượng lưu đăng tiêu “83”+1300m.

- Vũng quay tàu VQ1: Trong phạm vi thiết kế nửa đường tròn đường kính 340m tại khu vực trước Cảng Sài Gòn.

- Vũng quay tàu VQ2: Trong phạm vi thiết kế nửa đường tròn đường kính 480m tại khu vực đối diện với Kênh Tẻ.

Độ sâu nhỏ nhất của các đoạn cạn nêu trên đạt 8,5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải “4A” trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Hoạt động xây lắp ngoài khơi Phan Thiết

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Đá Trắng

Về độ sâu phạm vi thực hiện dự án xã hội hóa nạo vét khu neo đậu tránh trú bão, khu vực các bến phao BP4; BP8; BP9; BP10; BP11

Về khu vực chuyên dùng: Bắn đạn thật trên biển, khu vực Hòn Tý, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận