Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01

luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

HCM – 56 – 2015

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 1219/BC-XNKSHHMN ngày 23/12/2015 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, P71-ĐT83, Vũng quay tàu VQ01, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400m được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn cạn Vịnh Gành Rái: Đoạn từ thượng lưu phao số “8” luồng Vũng Tàu – Thị Vải + 800m đến thượng lưu phao số “3” + 800m được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu từ VGR_1512_01 đến VGR_1512_05, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  2. Đoạn cạn P71-ĐT83: Đoạn từ phao số “71” đến thượng lưu đăng tiêu “83”+1300m được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐT83_1512_01 đến ĐT83_1512_07, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.
  3. Vũng quay tàu VQ01: Trong phạm vi thiết kế nửa đường tròn đường kính 340m tại khu vực trước Cảng Sài Gòn được thể hiện trên bình đồ độ sâu ký hiệu VQ1_1512, độ sâu đạt từ 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Độ sâu luồng vào khu nước bến phao neo 10.000DWT và bến sà lan 1.000DWT Dương Đông Hòa Phú – tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về việc hoạt động khảo sát nghiên cứu đáy biển khu vực lô 148 & 149

Độ sâu vùng nước thủy diện và Vũng quay tàu cảng Ba Ngòi

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “ N1”, “N2” phục vụ xây dựng hạng mục bến neo đậu tàu thuyền trên sông Sài Gòn thuộc Cống kiểm soát triều Tân Thuận