Thứ tư, 01/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang
tỉnh Khánh Hòa

KHA – 09 – 2014

Vùng biển: tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 615/BCKT-XNKSHHMN, ngày 23/6/2014 kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu CTNT_1406, tỷ lệ 1/2000; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ.CTNT_1406 tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2014.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi thiết kế khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa có đường kính 1,0km, tâm tại vị trí có toạ độ như sau:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

12°09’36”0 N

109°14’00”0 E

12°09’32”3 N

109°14’06”5 E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 11,9 m trở lên.

2. Trong pham vi khảo sát rà quét khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa không có chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh)

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến ca nô Quận 7 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP01 – Sông Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 50.000 DWT, vũng quay tàu và khu nước tiếp giáp luồng hàng hải Đầm Môn – cảng tổng hợp Bắc Vân Phong (giai đoạn mở đầu)