Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 288/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai

­­

TVH – 24 – 2019

- Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Đơn đề nghị số 360/CV/2019 ngày 24/12/2019 của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu neo đậu, chuyển tải tại Duyên Hải tỉnh Trà Vinh và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
S1 09030’38,0”N 106037’08,9”E 9030’34,3”N 106037’15,4”E
S2 09028’59,0”N 106035’50,0”E 9028’55,3”N 106035’56,4”E
S3 09029’32,9”N 106035’08,0”E 9029’29,3”N 106035’14,4”E
S4 09031’11,0”N 106036’19,9”E 9031’07,3”N 106036’26,4”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 16,0m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật khu neo đậu chuyển tải tạm thời tại Duyên Hải – Trà Vinh của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.
  • Số liệu thông báo nêu trên căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu SM/KS-01 tỷ lệ 1/1000, sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu SM/KS-01 tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2019.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với của Công ty TNHH Hàng hải Sao Mai ([1])./.
Nơi nhận:

- Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Bính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Trần Đức Thi

(1)  Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu, rà quét chướng ngại vật khu nước trước bến, vũng quay tàu của bến chuyên dùng phục vụ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của các chập tiêu B1B2, I1I2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao B29A, B29B – cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Về thông số kỹ thuật khu vực đón trả Hoa tiêu tại Phú Quý

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D ngoài khơi biển Nam Việt Nam