Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước bến cầu tàu cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 89/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước bến cầu tàu cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải

VTU – 31- 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 1469/TCg-HC ngày 12/5/2020 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty tân cảng Sài Gòn về việc bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cầu tàu cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu tàu cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước số 1, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10030’48,35”N 107000’35,50”E 10030’44,70”N 107000’41,93”E
KN2 10030’50,29”N 107000’31,77”E 10030’46,64”N 107000’38,20”E
KN3 10030’35,88”N 107000’24,12”E 10030’32,23”N 107000’30,55”E
KN4 10030’36,08”N 107000’28,98”E 10030’32,42”N 107000’35,41”E
  • Độ sâu nhỏ nhất đạt 16,0m trở lên.
  1. Khu nước số 2, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN4 10030’36,08”N 107000’28,98”E 10030’32,42”N 107000’35,41”E
KN5 10030’35,95”N 107000’25,91”E 10030’32,30”N 107000’32,34”E
KN6 10030’32,29”N 107000’23,96”E 10030’28,64”N 107000’30,39”E
KN7 10030’31,06”N 107000’26,32”E 10030’27,41”N 107000’32,75”E
  • Độ sâu nhỏ nhất đạt 14,2m trở lên.
  • Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu BĐHC – 01, tỷ lệ 1/1000 do Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà hoàn thành tháng 4 năm 2020.
  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Tổng công ty tân cảng Sài Gòn (1)./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www,vms-south,vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P,ATHHBính,

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015 – 2016

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “DH1”, “DH2” trên đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng trung tâm điện lực Duyên Hải

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Tọa độ đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết