Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước bến cầu tàu cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  83/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước bến cầu tàu cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải

VTU – 14 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng:  Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 66/ĐN-TCTT nhận ngày 06/4/2022 của Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cầu tàu cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cầu tàu cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải, như sau:

  1. Khu nước số 1, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
KN1 10°30’48,35”N 107°00’35,50”E 10°30’44,68”N 107°00’41,92”E
KN2 10°30’50,29”N 107°00’31,77”E 10°30’46,61”N 107°00’38,19”E
KN3 10°30’37,07”N 107°00’24,75”E 10°30’33,39”N 107°00’31,17”E
KN4 10°30’37,26”N 107°00’29,61”E 10°30’33,59”N 107°00’36,03”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 13,44 m.
  1. Khu nước số 2, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
KN4 10°30’37,26”N 107°00’29,61”E 10°30’33,59”N 107°00’36,03”E
KN5 10°30’37,14”N 107°00’26,53”E 10°30’33,46”N 107°00’32,96”E
KN6 10°30’32,29”N 107°00’23,96”E 10°30’28,62”N 107°00’30,38”E
KN7 10°30’31,06”N 107°00’26,32”E 10°30’27,39”N 107°00’32,74”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 10,84 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu KSĐH-01, KSĐH-02, tỷ lệ 1/1000 do Công ty CP Đầu tư và Tư vấn thiết kế Số Một hoàn thành tháng 3 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải ([1])./.

 

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiên Tân Cảng;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece

Về việc kéo giàn Đại Hùng 01 từ phao số “0”, Vũng Tàu đến mỏ Đại Hùng

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ Vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh)

Thông số độ sâu của khu nước neo đậu chuyển tải tại Vịnh Cam Ranh – Khánh Hòa

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng theo thiết kế nạo vét duy tu năm 2015