Chủ nhật, 28/02/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng POSCO SS – VINA trên sông Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng POSCO SS – VINA trên sông Thị Vải

VTU – 43 – 2017

  • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 566/2017/CV-PSSV ngày 26/10/2017 của Công ty TNHH POSCO SS VINA về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng POSCO SS – VINA trên sông Thị Vải; Báo cáo khảo sát số 1036/BC-XNKSHHMN, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu POSCO_SSVINA_1710, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 10 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng POSCO SS – VINA trên sông Thị Vải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước trước cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A1 10033’38,0” N 107000’46,3” E 10033’34,3” N 107000’52,7” E
B1 10033’39,4” N 107000’43,3” E 10033’35,7” N 107000’49,8” E
B3 10033’28,9” N 107000’38,3” E 10033’25,2” N 107000’44,7” E
A7 10033’29,6” N 107000’42,2” E 10033’25,9” N 107000’48,7” E
  • Độ sâu đạt từ 14,0m trở lên.
  1. Khu nước luồng ra luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A2 10033’40,8” N 107000’40,3” E 10033’37,1” N 107000’46,7” E
A5 10033’37,2” N 107000’37,8” E 10033’33,6” N 107000’44,2” E
A6 10033’28,6” N 107000’36,5” E 10033’24,9” N 107000’42,9” E
B3 10033’28,9” N 107000’38,3” E 10033’25,2” N 107000’44,7” E
B1 10033’39,4” N 107000’43,3” E 10033’35,7” N 107000’49,8” E

Độ sâu đạt từ 12,0m trở lên.


Những thông báo khác

Hoạt động lắp đặt tuyến cáp SJC tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “16”, “18”, “20”, “22”, “24”, “26”, “27”, “29”, “31”, “33”, “35”, “37” thuộc tuyến luồng hàng hải Đồng Nai, đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP10 – Sông Gò Gia

Về việc thi công Nạo vét duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 171

Độ sâu vùng nước thủy diện cầu cảng số 2 – Gò Dầu A