Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢITỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số:66/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng  4 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

VTU – 20 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 27/2020-CMIT-TECH ngày 13/04/2020 của Công ty TNHH cảng Quốc tế Cái Mép về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT); Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 346/BC-XNKSHHMN ngày 03/04/2020 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CMIT_2004 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 04 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10o30’48,4”N 107o00’35,5”E 10o30’44,7”N 107o00’42,0”E
A2 10o31’05,6”N 107o00’44,7”E 10o31’02,0”N 107o00’51,1”E
A3 10o31’11,9”N 107o00’40,7”E 10o31’08,2”N 107o00’47,1”E
A4 10o30’47,8”N 107o00’21,4”E 10o30’44,1”N 107o00’27,8”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,5m./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi

 


Những thông báo khác

Thông số độ sâu vùng nước trước cảng Quốc tế Cam Ranh

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Sông Dinh

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 09-2/09 tới vị trí H18 – Vũng Tàu

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải “48”, “51”, “52”, “55”, “57”, “58”, “60” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4, BP9 và BP10