Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng SPCT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng SPCT.

HCM – 55- 2015

Vùng biển:      TP. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:       Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ văn bản số 153/SPCT.15 ngày 21/12/2015 của Công ty Cảng Container trung tâm Sài Gòn (SPCT) về việc thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng SPCT và báo cáo kỹ thuật số 1216/BC-XNKSHHMN ngày 22/12/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SPCT_1512, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2015;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng SPCT được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV1 10038’25,1” N 106045’39,5” E 10038’21,4” N 106045’45,9” E
NV2 10038’31,7” N 106045’24,4” E 10038’28,1” N 106045’30,9” E
NV3 10038’34,2” N 106045’24,2” E 10038’30,5” N 106045’30,6” E
NV4 10038’26,5” N 106045’41,5” E 10038’22,9” N 106045’47,9” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng được khống chế bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV3 10038’34,2” N 106045’24,2” E 10038’30,5” N 106045’30,6” E
NV4 10038’26,5” N 106045’41,5” E 10038’22,9” N 106045’47,9” E
A1 10038’28,1” N 106045’43,7” E 10038’24,4” N 106045’50,1” E
NV7 10038’35,2” N 106045’24,1” E 10038’31,5” N 106045’30,5” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,5m.


Những thông báo khác

Về việc tàu lai Hòa Phú 01 bị mắc cạn tại khu vực trạm Hải đăng Phan Rí

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu hàng hải “A1” luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” phục vụ thi công Nạo vét luồng cửa Hà Tiên

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng VIETSOVPETRO, luồng hàng hải Sông Dinh

Về phạm vi độ sâu khu nước bến phao TL2; TL4 trên sông Ngã Bảy