Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng Tân cảng Phú Hữu

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 146/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 9 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng Tân cảng Phú Hữu

HCM – 27 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1679/ĐN-TCT ngày 28/6/2019 của Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đề nghị thông báo hàng hải về phạm vi khu nước trước cảng Tân cảng Phú Hữu; Báo cáo kết quả khảo sát số 894/BC-XNKSHHMN ngày 28/6/2019 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu PH_1906 tỷ lệ 1/1000 và bình đồ rà quét ký hiệu RA-PH_1906 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 6/2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Tân cảng Phú Hữu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
R1 10ᵒ46’34,0”N 106ᵒ48’22,8”E 10ᵒ46’30,3”N 106ᵒ48’29,2”E
R2 10ᵒ46’42,1”N 106ᵒ48’31,8”E 10ᵒ46’38,4”N 106ᵒ48’38,2”E
R3 10ᵒ46’41,2”N 106ᵒ48’34,5”E 10ᵒ46’37,6”N 106ᵒ48’41,0”E
R4 10ᵒ46’31,1”N 106ᵒ48’23,4”E 10ᵒ46’27,5”N 106ᵒ48’29,9”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 12,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước nước tiếp giáp luồng hàng hải, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
R3 10ᵒ46’41,2”N 106ᵒ48’34,5”E 10ᵒ46’37,6”N 106ᵒ48’41,0”E
R4 10ᵒ46’31,1”N 106ᵒ48’23,4”E 10ᵒ46’27,5”N 106ᵒ48’29,9”E
R5 10ᵒ46’30,3”N 106ᵒ48’23,6”E 10ᵒ46’26,6”N 106ᵒ48’30,0”E
R6 10ᵒ46’41,0”N 106ᵒ48’35,4”E 10ᵒ46’37,3”N 106ᵒ48’41,8”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 12,8m.

  1. Trong phạm vi rà quét chướng ngại vật khu nước trước cảng Tân cảng Phú Hữu và vùng nước phía ngoài tiếp giáp với luồng hàng hải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên không phát hiện chướng ngại vật./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHToàn.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc triển khai dự án sửa chữa điểm lõm ống (dent) tại KP 11+033,32 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải

Về việc khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11, 06-1 và 05-1b&c

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “5A”, “7” thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “G” xác định vị trí xác tàu Golden Star bị cạn thuộc vùng biển tỉnh Bình Định và phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập “N” xác định vị trí xác tàu New Oriental bị chìm thuộc vùng biển tỉnh Phú Yên

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải