Chủ nhật, 24/01/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng chuyên dùng kho LPG của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh miền Tây

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢMAN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 292/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng chuyên dùng kho LPG của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh miền Tây

TVH – 25 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Định An – Sông Hâu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 39/CNMT-KTSXAT ngày 11/12/2020 của Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh miền Tây về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ khu nước trước cầu cảng chuyên dùng kho LPG và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng chuyên dùng kho LPG, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10⁰07’02,9” N 105⁰41’57,6” E 10⁰06’59,3” N 105⁰42’04,1” E
B 10⁰06’59,6” N 105⁰42’03,2” E 10⁰06’55,9” N 105⁰42’09,7” E
C 10⁰07’00,9” N 105⁰42’04,1” E 10⁰06’57,4” N 105⁰42’10,6” E
D 10⁰07’04,3” N 105⁰41’58,5” E 10⁰07’00,7” N 105⁰42’04,9” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,6m trở lên.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu PA/KSĐH/12-2020 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH khảo sát Phú An đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh miền Tây (1)./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Tàu Toàn Thắng 36 bị chìm

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời chướng ngại vật chìm đắm tại khu vực luồng hàng hải Quy Nhơn

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 09-2/09 tới vị trí H18 – Vũng Tàu

Về hoạt động khoan thăm dò giếng TTN-2X và TTN-3X tại Lô 05-3/11 ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về khu vực thi công Duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp