Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến

30.000DWT – Cảng Long An

HCM – 49 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 35/2016/CV-QLDA/CLA ngày 08/9/2016 của Công ty cổ phần Cảng Long An về việc công bố Thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An kèm theo Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 981/BC-XNKSHHMN ngày 06/9/2016 và bình đồ độ sâu ký hiệu LA_1608 tỷ lệ 1/1000, bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RALA_1608 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 9/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV-01 10°32’19,9’’ N 106°44’18,8’’ E 10°32’16,2’’ N 106°44’25,2’’ E
NV-02 10°32’11,3’’ N 106°44’20,5’’ E 10°32’07,6’’ N 106°44’26,9’’ E
NV-03 10°32’10,3’’ N 106°44’23,3’’ E 10°32’06,6’’ N 106°44’29,8’’ E
NV-04 10°32’21,9’’ N 106°44’21,1’’ E 10°32’18,2’’ N 106°44’27,5’’ E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 8,5m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp giữa khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An và luồng hàng hải Soài Rạp được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
  Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV-03 10°32’10,3’’ N 106°44’23,3’’ E 10°32’06,6’’ N 106°44’29,8’’ E
NV-04 10°32’21,9’’ N 106°44’21,1’’ E 10°32’18,2’’ N 106°44’27,5’’ E
NV-08 10°32’28,7’’ N 106°44’29,0’’ E 10°32’25,0’’ N 106°44’35,5’’ E
NV-07 10°32’07,7’’ N 106°44’31,0’’ E 10°32’04,0’’ N 106°44’37,4’’ E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 6,6m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát, rà quét khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng 50.000DWT, khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Thị Vải

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 3 (Cầu cảng B3-15.000DWT)- Khu Cảng Gò Dầu B

Độ sâu khu nước trước cầu cảng B1 – cảng Container Tân Cảng – Cái Mép

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quốc tế SP-PSA sông Thị Vải

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Soài Rạp