Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến

30.000DWT – Cảng Long An

HCM – 49 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 35/2016/CV-QLDA/CLA ngày 08/9/2016 của Công ty cổ phần Cảng Long An về việc công bố Thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An kèm theo Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 981/BC-XNKSHHMN ngày 06/9/2016 và bình đồ độ sâu ký hiệu LA_1608 tỷ lệ 1/1000, bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RALA_1608 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 9/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV-01 10°32’19,9’’ N 106°44’18,8’’ E 10°32’16,2’’ N 106°44’25,2’’ E
NV-02 10°32’11,3’’ N 106°44’20,5’’ E 10°32’07,6’’ N 106°44’26,9’’ E
NV-03 10°32’10,3’’ N 106°44’23,3’’ E 10°32’06,6’’ N 106°44’29,8’’ E
NV-04 10°32’21,9’’ N 106°44’21,1’’ E 10°32’18,2’’ N 106°44’27,5’’ E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 8,5m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp giữa khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An và luồng hàng hải Soài Rạp được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
  Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NV-03 10°32’10,3’’ N 106°44’23,3’’ E 10°32’06,6’’ N 106°44’29,8’’ E
NV-04 10°32’21,9’’ N 106°44’21,1’’ E 10°32’18,2’’ N 106°44’27,5’’ E
NV-08 10°32’28,7’’ N 106°44’29,0’’ E 10°32’25,0’’ N 106°44’35,5’’ E
NV-07 10°32’07,7’’ N 106°44’31,0’’ E 10°32’04,0’’ N 106°44’37,4’’ E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt từ 6,6m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát, rà quét khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét đoạn từ tim luồng TC2 đến vũng quay tàu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu vũng quay trở tàu ngã ba Tắt Bài, luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2” thuộc tuyến luồng vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Độ sâu khu nước trước cầu cảng Khu Công nghiệp Trà Nóc II:15.000 DWT của Sài Gòn – Petro