Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

HCM – 19 – 2017

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 308/BC-XNKSHHMN nhận ngày 31/3/2017 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn ký hiệu SGVT_1703_01 đến SGVT_1703_21, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 3/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150m, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400m (từ cặp phao “8”, “9” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đến phao số “1” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu) được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn từ cặp phao số “8”, “9” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đến Mũi Nước Vận:

- Tồn tại các điểm cạn có độ sâu 8,3m, 8,4m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
8,3 10023’34,8” N 107001’48,6” E 10023’31,1” N 107001’55,1” E
8,3 10023’34,2” N 107001’47,9” E 10023’30,5” N 107001’54,4” E
8,3 10023’36,6” N 107001’46,9” E 10023’32,9” N 107001’53,3” E
8,3 10023’38,2” N 107001’44,9” E 10023’34,5” N 107001’51,3” E
8,4 10023’36,2” N 107001’46,3” E 10023’32,5” N 107001’52,7” E
8,4 10023’38,7” N 107001’45,6” E 10023’35,0” N 107001’52,1” E
8,4 10023’47,5” N 107001’37,4” E 10023’43,8” N 107001’43,8” E
8,4 10024’43,9” N 107000’54,7” E 10024’40,3” N 107001’01,2” E
  1. Đoạn từ Mũi Nước Vận đến Mũi Đèn Đỏ:

- Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “55” + 970m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “57” – 1213m, chiều dài khoảng 227m, lấn luồng xa nhất 6,0m, độ sâu nhỏ nhất 8,0m, nằm sát biên luồng.

  1. Đoạn sông Sài Gòn:

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “64” – 190m đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “64” + 500m, chiều dài khoảng 710m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng 7,9m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,3m nằm sát biên luồng.

- Tồn tại các điểm cạn có độ sâu 8,0m, 8,2m, 8,1m, 7,0m, 8,3m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
8,0 10044’45,1” N 106045’22,0” E 10044’41,4” N 106045’28,5” E
8,2 10044’45,0” N 106045’24,8” E 10044’41,3” N 106045’31,3” E
8,2 10044’44,1” N 106045’27,3” E 10044’40,4” N 106045’33,8” E
8,1 10044’38,7” N 106044’43,8” E 10044’34,9” N 106044’50,3” E
7,0 10044’38,6” N 106044’45,9” E 10044’34,8” N 106044’52,4” E
8,3 10044’37,9” N 106044’52,3” E 10044’34,3” N 106044’58,7” E

- Dải cạn chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” – 173m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “66” + 385m, chiều dài khoảng 1310m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng 7,8m, độ sâu nhỏ nhất trong dải cạn đạt 7,1m nằm sát biên luồng.

  1. 02 Vũng Quay tàu VQ1 và VQ2:

- Vũng Quay tàu VQ2:

Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ2 tại khu nước đối diện với Kênh Tẻ, tồn tại dải cạn nằm phía bờ phải, đối diện với Kênh Tẻ, kéo dài hết phạm vi vũng quy tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất 70m, độ sâu nhỏ nhất là 6,0m nằm rải rác sát biên phải của vũng quay tàu.

- Vũng Quay tàu VQ1:

Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ1 tại khu nước trước Cảng Sài Gòn, tồn tại dải cạn bên phía bờ phải, đối diện với Cảng Sài Gòn, kéo dài hết phạm vi vũng quy tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất 50m, độ sâu nhỏ nhất là 7,3m nằm rải rác sát biên phải của vũng quay tàu.

Ngoài những dải cạn và điểm cạn nêu trên, độ sâu luồng đạt từ 8,5 mét trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn và điểm cạn trên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi phao báo hiệu số “58” phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2” phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về hoạt động khoan thăm dò dầu khí ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An

Thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề đoạn từ thượng lưu phao số “0” đến thượng lưu phao số “12”+1500m