Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng và Vũng quay tàu cảng Bình Trị, tỉnh Kiên Giang

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng và Vũng quay tàu cảng Bình Trị, tỉnh Kiên Giang

KGG – 05 – 2013

– Vùng biển:     tỉnh Kiên Giang.

– Tên luồng:     Luồng vào Cảng Bình Trị.

– Đoạn luồng: Từ phao số “0” vào tới cảng Bình Trị.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 668/BCKT-XNKSHHMN, ngày 24/7/2013 và bình đồ đo sâu ký hiệu từ BT_1307_01 đến BT_1307_10 tỷ lệ 1/2000 và VQT.BT_1307, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành quý III năm 2013,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

1. Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 68m được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải từ phao số “0” vào tới vũng quay tàu Cảng Bình Trị, độ sâu bằng mét được tính từ mặt chuẩn “số 0 Hải đồ” (do Công ty liên doanh Xi Măng Holcim Việt Nam cung cấp) đạt từ 7,8m trở lên.

2. Trong phạm vi vùng nước thủy diện và vũng quay tàu Cảng Bình Trị được giới hạn bởi các điểm A, B, C, D, E, F, G, H có tọa độ như sau:

Tên điểm

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Kinh độ l

Vĩ độ j

Kinh độ l

Vĩ độ j

A

104°34’37”0 E

10°12’41”0 N

104°34’43”5 E

10°12’37”4 N

B

104°34’47”1 E

10°12’48”2 N

104°34’53”6 E

10°12’44”6 N

C

104°34’50”7 E

10°12’48”9 N

104°34’57”2 E

10°12’45”3 N

D

104°35’01”1 E

10°12’45”5 N

104°35’07”6 E

10°12’41”9 N

E

104°35’01”9 E

10°12’41”3 N

104°35’08”4 E

10°12’37”7 N

F

104°34’53”3 E

10°12’34”4 N

104°34’59”8 E

10°12’30”8 N

G

104°34’49”8 E

10°12’33”8 N

104°34’56”3 E

10°12’30”2 N

H

104°34’37”1 E

10°12’38”8 N

104°34’43”6 E

10°12’35”2 N

– Độ sâu đạt từ 7,8m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI :

Các phương tiện ra vào luồng và Vũng quay tàu cảng Bình Trị đi đúng trục luồng theo hướng dẫn của các báo hiệu hàng hải dẫn luồng.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vietsovpetro

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng 80.000DWT và bến sà lan 1.500DWT, 2.500DWT – Cảng PTSC Phú Mỹ

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Ba Ngòi

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Gas PVC Phước Thái

Đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “7” luồng hàng hải Phú Quý