Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn khu vực 2 và 3 thuộc đoạn luồng từ Km7+440 đến Km37+400 (từ sông Cái Mép đến phao số “0”) luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn khu vực  2 và 3 thuộc đoạn luồng

từ Km7+440 đến Km37+400 (từ sông Cái Mép đến phao số “0”) luồng

hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016

VTU – 75 – 2016

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:     Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Đoạn luồng:   Các đoạn cạn khu vực 2 và 3 thuộc đoạn luồng từ Km7+440 đến Km37+400 (đoạn luồng từ sông Cái Mép đến phao số “0”).

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1410/BC-XNKSHHMN, ngày 26/12/2016 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu ĐC_VTTV_1612_01 đến ĐC_VTTV_1612_11 tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2016,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu các đoạn cạn khu vực  2 và 3 thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

- Khu vực 2: đoạn từ Km12+500 đến Km21+100 (Từ thượng lưu phao “19” + 700m đến hạ lưu phao “13”-1520m), độ sâu đạt từ 14,0m trở lên.

- Khu vực 3: đoạn từ Km27+800 đến Km37+100 (Từ thượng lưu phao “7”+1000m đến hạ lưu phao “1”-170m), độ sâu đạt từ 14,0m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 3, cầu cảng số 4 Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Về việc kéo giàn khoan NAGA 2 ra khỏi vị trí khoan tại Lô 16-1 mỏ Tê Giác Trắng

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn mở rộng luồng hàng hải Quy Nhơn từ phao số “4” đến phao số “6”

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Kho xăng dầu VK102/Quân khu 7