Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 279/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 03 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021

HCM – 61 – 2022.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Soài Rạp.

Đoạn luồng: Hiệp Phước.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1271/BC-XNKSHHMN ngày 17/11/2022 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn ký hiệu: NT.SR_2212_01 đến NT.SR_2212_04 tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2022;

Tiếp theo Thông báo hàng hải số 263/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 18/11/2022 Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83, vũng quay tàu VQ2 thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét các đoạn cạn luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) rộng 120 m thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021 được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

- Đoạn 1: Từ vũng quay trở tàu Khu công nghiệp Hiệp Phước đến thượng lưu bến Tân Cảng Hiệp Phước.

- Đoạn 2: Từ thượng lưu bến Tân Cảng Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè.

Độ sâu nhỏ nhất của các đoạn cạn nêu trên đạt 7,70m.

Ghi chú:

- Công tác thi công nạo vét duy tu đã hoàn thành trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước);

- Thông báo hàng hải của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam số 215/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 26/9/2022 hết hiệu lực.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

- Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) căn cứ các thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn và theo hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHLộc

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cảng SPCT

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu tàu thuyền tại khu vực cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh

Về thông số kỹ thuật độ sâu của khu nước trước Bến sà lan cảng Quốc tế Thị Vải của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Thị Vải