Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83, vũng quay tàu VQ2 thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 263/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83, vũng quay tàu VQ2 thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021

HCM – 58 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:  Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kervella, Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83, vũng quay tàu VQ2

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1271/BC-XNKSHHMN ngày 17/11/2022 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn ký hiệu: NT.VGR_2211; NT.KER_2211; NT.ML_2211_01 đến NT.ML_2211_03; NT.PRO_2211; NT.P71-ĐT83_2211_01 đến NT.P71-ĐT83_2211_07; NT.P58_2211, NT.VQ2_2211, tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11/2022.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét các đoạn cạn Kervella,  Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83 rộng 150 m, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400 m và vũng quay tàu VQ2 là nửa đường tròn có bán kính 240 m thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu, Soài Rạp (đoạn Hiệp Phước) năm 2021 được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

- Đoạn cạn Vịnh Gành Rái: từ thượng lưu phao BHHH số “8” khoảng 1.000 m đến thượng lưu phao BHHH số “8” khoảng 1.250 m.

- Đoạn cạn Kervella: từ thượng lưu đăng tiêu BHHH số “31” khoảng 925 m đến hạ lưu phao BHHH số “33” khoảng 1.150 m.

- Đoạn cạn Mũi Lest: Từ hạ lưu phao BHHH số “34” khoảng 125 m đến hạ lưu đăng tiêu BHHH số “42” khoảng 50 m.

- Đoạn cạn Propontis: Từ thượng lưu phao BHHH số “37A” khoảng 40 m đến hạ lưu phao BHHH số “46” khoảng 450 m.

- Đoạn cạn phao “58”: từ phao BHHH số “59” đến thượng lưu phao BHHH số “58” khoảng 150 m.

- Đoạn cạn P71 – ĐT83: từ phao BHHH số “73” đến thượng lưu đăng tiêu BHHH số “83” khoảng 1.320 m.

- Vũng quay tàu VQ2: là nửa đường tròn có bán kính 240 mét tại khu vực đối diện với Kênh Tẻ.

Độ sâu nhỏ nhất của các đoạn cạn nêu trên đạt 8,50m.

Ghi chú:

- Công tác thi công nạo vét duy tu đã hoàn thành trên tuyến luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu;

- Các Thông báo hàng hải của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam số 187/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 27/8/2022 hết hiệu lực; số 215/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 26/9/2022 hết hiệu lực một phần.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

- Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn và theo hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các phương tiện hành hải ra, vào luồng hàng hải Soài Rạp lưu ý khi đi qua khu vực phương tiện đang thi công nạo vét duy tu, dọc theo tuyến hành trình đi đổ đất của các sà lan xả đáy và vị trí Âu chứa tạm chất nạo vét như đã thông báo tăng cường các biện pháp cảnh giới, đảm bảo liên lạc thông suốt, tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng cảnh giới điều tiết tại hiện trường và thực hiện tránh va theo quy định với phương tiện thi công để bảo đảm an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu HH KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV TT điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHLộc

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP6 trên sông Gò Gia

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015 – 2016

Về việc độ sâu khu nước trước cảng Tân Cảng Cái Cui, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ

Về việc thi công kéo tàu EMINENCE ra khỏi vị trí mắc cạn

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014