Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kerverlla, Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83, vũng quay tàu VQ2 thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 50/TBHH-TCTBĐATHHMN           Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Kerverlla, Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83, vũng quay tàu VQ2 thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019

HCM – 08 – 2020

Vùng biển:    TP. Hồ Chí Minh.

Tên luồng:     Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Đoạn luồng: Các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58”, Kerverlla, vũng quay tàu VQ2.

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 313/BC-XNKSHHMN ngày 30/3/2020 và bình đồ độ sâu các đoạn cạn ký hiệu: NT.VGR_2003; NT.ML_2003_01 đến NT.ML_2003_02; NT.PRO_2003; NT.KER_2003; NT.P71-ĐT83_2003_01 đến NT.P71-ĐT83_2003_06; NT.ĐC-P58_2003, NT.VQ2_2003, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 3/2020,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét các đoạn cạn Kerverlla,  Mũi L’est, Propontis, phao “58”, P71 – ĐT83 rộng 150 mét, đoạn Vịnh Gành Rái rộng 400 mét và vũng quay tàu VQ2 là nửa đường tròn có bán kính 240 mét thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2019 được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  • Khu vực 1 : Đoạn cạn Vịnh Gành Rái, từ hạ lưu phao BHHH số “2” – 830m đến hạ lưu phao BHHH số “2” – 170m.
  • Khu vực 2: đoạn cạn Kervella, từ hạ lưu phao“28” – 300m đến thượng lưu phao “28” + 100m.
  • Khu vực 3: Đoạn cạn Mũi L’est, từ hạ lưu đăng tiêu BHHH số “35”-90m đến thượng lưu phao BHHH số “37” + 200m và đoạn từ thượng lưu phao BHHH số “37” + 740m đến phao BHHH số “39”
  • Khu vực 4: Đoạn cạn Propontis, từ phao BHHH số “37A” đến thượng lưu phao BHHH số “41”+320m
  • Khu vực 5: đoạn cạn phao BHHH số “58” (khu vực mũi Pha Mi).
  • Khu vực 6: đoạn cạn P71-ĐT83, từ thượng lưu phao BHHH số “71” + 500m đến thượng lưu đăng tiêu BHHH số “83” + 1300m.
  • Khu vực 7: đoạn cạn vũng quay tàu VQ02 là nửa đường tròn đường kính 480m tại khu vực đối diện với Kênh Tẻ.

Độ sâu nhỏ nhất của các đoạn cạn nêu trên đạt 8,50m.

HÖÔÙNG DAÃN HAØNG HAÛI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn và theo hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải TP Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:                                              

– Cục Hàng hải Việt Nam:

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHToàn

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc phương tiện thuỷ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” luồng, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Mỹ Thới – An Giang

Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece

Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”