Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp

   HCM – 49 – 2015

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ văn bản 20151127/Fu-I/CV, ngày 27/11/2015 của Công ty TNHH công nghiệp FU-I về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp – Công ty TNHH công nghiệp FU-I;

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 1121/BC-XNKSHHMN, ngày 26/11/2015 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CD-FU-I_1511, tỷ lệ 1/1000 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA.CD_1511, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11/2015,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A1 10031’17,3” N 106044’18,4” E 10031’13,6” N 106044’24,9” E
A2 10031’21,9” N 106044’18,9” E 10031’18,2” N 106044’25,4” E
A3 10031’24,9” N 106044’22,5” E 10031’21,2” N 106044’29,0” E
A4 10031’13,7” N 106044’21,3” E 10031’10,0” N 106044’27,8” E
  • Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 3,6m trở lên.
  1. Khu nước ra luồng hàng hải Soài Rạp, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau :
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A3 10031’24,9” N 106044’22,5” E 10031’21,2” N 106044’29,0” E
A5 10031’23,6” N 106044’35,0” E 10031’19,9” N 106044’41,5” E
A6 10031’12,2” N 106044’36,1” E 10031’08,5” N 106044’42,6” E
A4 10031’13,7” N 106044’21,3” E 10031’10,0” N 106044’27,8” E
  • Độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 3,6m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước trước cảng CD trên sông Soài Rạp được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh trú bão cho tàu thuyền tại vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn quản lý

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải ký hiệu “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhập than số 1,khu vực vũng quay tàu, luồng riêng, luồng chung ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu, khu nước ra luồng Bến cảng Thị Nại

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước, khu nước ra luồng hàng hải và cầu cảng tiếp nhận tàu, sà lan 2.000DWT phía sông Đồng Điền